dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
ADSL (large bande)
kuān dài
宽带
alimentation
diàn yuán
电源
café internet
wǎng bā
网吧
carte d'acquisition
shì pín cǎi jí kǎ
视频采集卡
carte de décompression
jiě
解压卡
carte graphique
xiǎn shì kǎ
显示卡
carte mère
zhǔ bǎn
主板
carte Tuner TV
diàn shì kǎ
电视卡
clavier
jiàn pán
键盘
courriel
diàn zǐ yóu jiàn
电子邮件
disque dur
yìng pán
硬盘
écran
píng mù
屏幕
graveur
kè lù jī
刻录机
internet
yīn tè wǎng
因特网
logiciel (software)
ruǎn jiàn
软件
matériel (hardware)
yìng jiàn
硬件
mémoire vive
nèi
内存
cún
micro processeur
chǔ lǐ qì
处理器
mini PC
mí nǐ
迷你
diàn nǎo
电脑
modem
diào zhì jiě diào qì
调制解调器
moniteur
xiǎn shì qì
显示器
ordinateur
diàn
nǎo
ordinateur familial
jiā yòng
家用
diàn nǎo
电脑
ordinateur de bureau
tái shì
台式
diàn nǎo
电脑
ordinateur portable
bǐ jì běn
笔记本
diàn nǎo
电脑
shǒu tí
手提
diàn nǎo
电脑
serveur
fú wù qì
服务器
souris
shǔ biāo
鼠标
tour d'ordinateur
jī xiāng
机箱
unité centrale
zhōng yāng chǔ lǐ qì
中央处理器
 
Plan du Site

Page served in 0.033s