dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Y
Yelisandra 耶莉桑达 (Yē lì sāng dá)
Yenny 叶妮 (Yè nī)
Yénora 耶诺拉 (Yē nuò lā)
Yenory 耶诺莉 (Yē nuò lì)
Yeny 叶尼 (Yè ní)
Yeray 耶赖 (Yē lài)
Yesenia 亚塞妮娅 (Yà sāi nī yà)
Yessenia 耶斯尼亚 (Yē sī ní yà)
Yessica 耶斯卡 (Yē sī kǎ)
Yildirim 伊利德利姆 (Yī lì dé lì mǔ)
Yisel 伊斯尔 (Yī sī ěr)
Ylan 伊兰 (Yī lán)
Yoann 约安 (Yāo ān)
Yohan 尤安 (Yóu ān)
Yohann 尤安 (Yóu ān)
Yokasta 尤卡丝塔 (Yóu kǎ sī tǎ)
Yolaine 尤莲 (Yóu lián)
Yolanda 约兰达 (Yuē lán dá)
Yolande 约朗德 (Yāo lǎng dé)
Yoli 优莉 (Yōu lì)
Yona 友娜 (Yǒu nà)
Yonathan 尤纳坦 (Yóu nà tǎn)
Yoni 尤尼 (Yóu ní)
Yorben 尤尔本 (Yóu ěr Běn)
Youcef 约瑟夫 (Yāo sè fū)
Youenn 友恩 (Yǒu ēn)
Youna 尤娜 (Yóu nà)
Youness 尤内斯 (Yóu nèi sī)
Youri 由梨 (Yóu lí)
Yousra 约瑟拉 (Yāo sè lā)
Youssef 约瑟夫 (Yuē sè fū)
Yousuf 尤苏夫 (Yóu Sū fū)
Yovana 优瓦娜 (Yōu wǎ nà)
Ysabella 伊萨贝拉 (Yī sà Bèi lā)
Ysaline 伊萨琳 (Yī sà lín)
Ysatis 伊萨蒂斯 (Yī sà dì sī)
Yudiely 友德莉 (Yǒu dé lì)
Yudith 尤蒂特 (Yóu dì tè)
Yuliana 玉莉娅娜 (Yù lì yà nà)
Yulieth 尤丽叶 (Yóu lì yè)
Yuna 玉娜 (Yù nà)
Yurany 友拉尼 (Yǒu lā ní)
Yuri 由梨 (Yóu lí)
Yvaine 依凡 (Yī fán)
Yvan 伊万 (Yī wàn)
Yvann 伊万 (Yī wàn)
Yvanne 伊婉 (Yī wǎn)
Yveline 伊薇琳 (Yī wēi lín)
Yves 伊夫 (Yī fū)
Yvette 伊薇特 (Yī wēi té)
Yvon 伊冯 (Yī féng)
Yvoncka 伊翁卡 (Yī Wēng Kǎ)
Yvonette 伊佛内特 (Yī fó nèi tè)
Yvonne 伊冯 (Yī féng)
Yvonnick 伊沃尼克 (Yī wò ní kè)
Ywen 伊文 (Yī wén)
Ywenn 伊文 (Yī wén)
Z
Zacaria 萨卡里亚 (Sà Kǎ lǐ yà)
Zacarías 萨卡里亚斯 (Sà kǎ lǐ yà sī)
Zachary 扎卡里 (Zā kǎ lǐ)
Zackaria 扎卡丽亚 (Zā Kǎ lì yà)
Zahra 佐拉 (Zuǒ lā)
Zain 扎因 (Zā yīn)
Zaira 栽拉 (Zāi lā)
Zak 杂克 (Zá kè)
Zakaria 扎卡里亚 (Zā Kǎ lǐ yà)
Zakia 扎齐亚 (Zā Qí yà)
Zaklina 扎卡莉娜 (Zā Kǎ lì nà)
Zalayeta 扎雷塔 (Zā léi tǎ)
Zan (Zán)
Zavaleta 扎瓦雷塔 (Zā wǎ léi tǎ)
Zayd 宰德 (Zǎi dé)
(Zé)
Zed 泽德 (Zé dé)
Zeferino 赛菲利诺 (Sài fēi lì nuò)
Zehra 泽拉 (Zé lā)
Zeineb 赛内布 (Sài nèi Bù)
Zeiya 泽娅 (Zé yà)
Zenaida 塞奈达 (Sài nài dá)
Zenón 塞农 (Sài nóng)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.064s