dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
T
Thya 缇娅 (Tí yà)
Thylane 缇兰 (Tí lán)
Tia 缇娅 (Tí yà)
Tiago 蒂亚戈 (Dì yà gē)
Tibisay 缇碧塞 (Tí bì sāi)
Tiburcio 蒂武西奥 (Dì wǔ xī ào)
Ticiano 蒂西亚诺 (Dì xī yà nuò)
Tico 蒂考 (Dì kǎo)
Tidian 逖迪昂 (Tì dí áng)
Tiegan 戴甘 (Dài gān)
Tien (Tiān)
Tiffanie 蒂凡妮 (Dì fán nī)
Tiffany 蒂凡妮 (Dì fán nī)
Tigresa 蒂格蕾萨 (Dì gé lěi sà)
Tihyana 提亚娜 (Tí yà nà)
Tijania 提沙妮亚 (Tí Shā nī yà)
Til 提尔 (Tí ěr)
Tila 蒂拉 (Dì lā)
Till 提尔 (Tí ěr)
Tim 蒂姆 (Dì mǔ)
Timea 蒂美阿 (Dì měi Ā)
Timeo 蒂梅欧 (Dì méi ōu)
Timm 蒂姆 (Dì mǔ)
Timmor 迪莫尔 (Dí Mò ěr)
Timmy 蒂米 (Dì mǐ)
Timo 蒂莫 (Dì mò)
Timoteo 蒂莫特奥 (Dì mò tè ào)
Timothee 蒂莫西 (Dì mò xī)
Timothée 蒂莫泰 (Dì mò tài)
Timothy 蒂莫西 (Dì mò xī)
Tina 蒂娜 (Dì nà)
Tintin 丁丁 (Dīng dīng)
Tiphaine 蒂菲恩 (Dì fēi ēn)
Tiphanie 蒂凡妮 (Dì fán nī)
Tirso 蒂尔索 (Dì rsuǒ)
Tissam 缇萨姆 (Tí sà mǔ)
Tita 缇塔 (Tí tǎ)
Tito 蒂托 (Dì tuō)
Titouan 替图安 (Tì tú ān)
Tiziana 蒂茨娅娜 (Dì cí yà nà)
Tiziano 迪夏诺 (Dí Xià nuò)
Tobi 特比 (Tè bǐ)
Tobías 托维亚斯 (Tuō wéi yà sī)
Tobias 托比亚斯 (Tuō bǐ yà sī)
Toby 托比 (Tuō bǐ)
Tod 托德 (Tuō dé)
Tolomeo 托洛梅奥 (Tuō luò méi ào)
Tom 汤姆 (Tāng mǔ)
Tomás 托马斯 (Tuō mǎ sī)
Tomas 托马斯 (Tuō Mǎ sī)
Tommaso 托马苏 (Tuō Mǎ Sū)
Tommy 托米 (Tuō mǐ)
Tomos 托莫斯 (Tuō mò sī)
Toni 托尼 (Tuō nī)
Tony 托尼 (Tuō nī)
Torcuato 托尔夸托 (Tuō rkuā tuō)
Tori 托莉 (Tuō lì)
Toribio 托里维奥 (Tuō lǐ wéi ào)
Torsten 托斯滕 (Tuō sī téng)
Toscane 托斯卡纳 (Tuō sī Kǎ nà)
Tounès 图内斯 (Tú nèi sī)
Tozé 托泽 (Tuō Zé)
Tracy 翠西 (Cuì xī)
Trayan 特拉雅恩 (Tè lā Yǎ ēn)
Treena 特丽娜 (Té lí nà)
Trent 德温德 (Dé wēn dé)
Trésor 特雷索尔 (Tè léi suǒ ěr)
Trevor 特雷弗 (Tè léi fú)
Tricia 特瑞萨 (Té ruì sà)
Triguel 特里格 (Tè lǐ gé)
Trina 崔娜 (Cuī nà)
Trinidad 特里尼达 (Tè lǐ ní dá)
Trinity 翠妮缇 (Cuì nī tí)
Tristan 特里斯坦 (Tè lǐ sī tàn)
Tristão 特里斯坦 (Tè lǐ sī tǎn)
Tristen 特里斯敦 (Tè lǐ sī dūn)
Troy 特洛伊 (Té luò yī)
Tuanny 图阿尼 (Tú Ā ní)
Tugdual 图格杜阿勒 (Tú gé dù ā lè)
Tui 图伊 (Tú Yī)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.086s