dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
S
Sadia 萨蒂娅 (Sà dì yà)
Sadie 萨蒂 (Sà dì)
Safae 萨法伊 (Sà Fǎ Yī)
Safouane 萨夫安 (Sà fū ān)
Sagui 萨吉 (Sà Jí)
Sahara 撒哈拉 (Sā Hā lā)
Sahdia 萨蒂娅 (Sà dì yà)
Sahory 萨欧里 (Sà Oū lǐ)
Saïd 萨伊德 (Sà Yī dé)
Saima 赛玛 (Sài mǎ)
Saionara 再见 (Zài jiàn)
Sakina 萨吉娜 (Sà Jí nà)
Salama 萨拉玛 (Sà lā mǎ)
Salim 萨里姆 (Sà lì mù)
Salimata 莎丽玛塔 (Shā lì mǎ tǎ)
Salinas 萨利纳斯 (Sà lì nà sī)
Sally 莎莉 (Shā lì)
Salomão 萨劳曼 (Sà láo màn)
Salomay 莎乐美 (Shā lè měi)
Salomé 莎乐美 (Shā lè měi)
Salva 萨尔瓦 (Sà rwǎ)
Salvador 萨尔瓦多 (Sà ěr wǎ duō)
Salvatore 萨尔瓦托雷 (Sà ěr wǎ tuō léi)
Salvina 萨尔维娜 (Sà ěr wéi nà)
Sam 山姆 (Shān mǔ)
Samaka 萨马卡 (Sà mǎ kǎ)
Samanta 萨曼塔 (Sà màn tǎ)
Samantha 萨曼塔 (Sà màn tǎ)
Samar 萨玛尔 (Sà mǎ ěr)
Samara 萨玛拉 (Sà Mǎ lā)
Samet 萨妹特 (Sà mèi tè)
Samip 萨米浦 (Sà mǐ pǔ)
Samir 萨米尔 (Sà mǐ ěr)
Samira 萨米拉 (Sà mǐ lā)
Sammuel 萨姆埃 (Sà mǔ Aī)
Samuel 萨谬尔 (Sà mù er)
Samy 萨米 (Sà mǐ)
Sanad 萨纳德 (Sà nà dé)
Sanç 桑寺 (Sāng sì)
Sandie 桑迪 (Sāng dí)
Sandra 桑德拉 (Sāng dé lā)
Sandrina 桑德琳娜 (Sāng dé lín nà)
Sandrine 桑德琳 (Sāng dé lín)
Sandro 桑德罗 (Sāng dé luó)
Sandy 桑迪 (Sāng dí)
Sanny 萨妮 (Sà ní)
Santa 叁塔 (Sān tǎ)
Santeri 桑德莉 (Sāng dé lì)
Santiago 圣地亚哥 (Shèng dì yà gē)
Santos 桑托斯 (Sāng tuō sī)
Santosh 桑托什 (Sāng tuō shí)
Sara 萨哈 (Sà hā)
Sara 莎拉 (Shā lā)
Sarah 莎拉 (Shā lā)
Sarah 萨哈 (Sà hā)
Saray 萨莱 (Sà lái)
Sarga 萨尔卡 (Sà ěr Kǎ)
Sascha 萨沙 (Sà Shā)
Sasha 萨沙 (Sà shā)
Saskia 萨斯基亚 (Sà sī jī yà)
Sastia 萨斯贾 (Sà sī jiǎ)
Satheesh 萨荑什 (Sà tí shí)
Satina 萨蒂娜 (Sà dì nà)
Saturnino 萨图尔尼诺 (Sà tú ěr ní nuò)
Saúl 索尔 (Suǒ ěr)
Sauveur 苏维尔 (Sū wéi ěr)
Savannah 萨凡纳 (Sà fán nà)
Savinien 萨维念 (Sà wéi niàn)
Scarlet 斯卡雷特 (Sī Kǎ léi tè)
Scarlett 斯嘉丽 (Sī jiā lì)
Schady 沙迪 (Shā dí)
Schemaja 施玛雅 (Shī Mǎ Yǎ)
Schiko 稀客 (Xī kè)
Schmitz 诗米慈 (Shī mǐ cí)
Scott 斯考特 (Sī kǎo té)
Sean 肖恩 (Xiào ēn)
Seb 塞巴 (Sài bā)
Sebastià 赛巴斯蒂安 (Sài Bā sī dì ān)
Sebastian 赛巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)
Sebastian 赛巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.056s