dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
P
Pierre-Yves 皮埃尔伊夫 (Pí Aī ěr Yī fū)
Pierrette 皮埃蕾特 (Pí āi lěi tè)
Pierrick 皮埃里克 (Pí āi lǐ kè)
Pierrot 皮埃罗 (Pí Aī luó)
Pietro 皮埃特罗 (Pí Aī tè luó)
Pilar 皮拉尔 (Pí lā r)
Pilar 皮拉尔 (Pí lā ěr)
Pinheiro 皮内罗 (Pí nèi luó)
Pinho 皮诺 (Pí nuò)
Pinilla 劈尼亚 (Pī ní yà)
Pinky 平克 (Píng kè)
Pinxi 萍西 (Píng xī)
Pio 佩奥 (Pèi ào)
Pira 佩拉 (Pèi lā)
Pit 皮德 (Pí dé)
Pius 皮武斯 (Pí wǔ sī)
Plácido 普拉西多 (Pǔ lā xī duō)
Plinio 普里尼奥 (Pǔ lǐ ní ào)
Poca 波卡 (Bō kǎ)
Pol 波尔 (Bō r)
Pol 包尔 (Bāo ěr)
Pola 宝拉 (Bǎo lā)
Polyana 宝莉安娜 (Bǎo lì ān nà)
Ponç 庞斯 (Páng sī)
Ponce 庞塞 (Páng sāi)
Poppy 泼皮 (Pō Pí)
Poupi 普皮 (Pǔ pí)
Prakash 普拉卡什 (Pǔ lā Kǎ shí)
Pramod 普拉莫德 (Pǔ lā mò dé)
Pranil 普拉尼尔 (Pǔ lā ní ěr)
Prescilla 普蕾茜娅 (Pǔ lěi xī yà)
Prescillia 普蕾西莉娅 (Pǔ lǐ xī lěi yà)
Presentacion 普雷森塔松 (Pǔ léi sēn tǎ sōng)
Prez 普雷兹 (Pǔ léi zī)
Pri 普丽 (Pǔ lì)
Prika 普丽卡 (Pǔ lì Kǎ)
Priscila 普里西利亚 (Pǔ lǐ xī lì yà)
Priscilla 普里西拉 (Pǔ lǐ xī lā)
Priscille 普蕾西尔 (Pǔ lěi xī ěr)
Priscillia 普里西莉娅 (Pǔ lǐ xī lì yà)
Priska 碧莉斯卡 (Bì lì sī kǎ)
Prudence 普鲁登丝 (Pǔ lǔ dēng sī)
Prudenci 普鲁登希 (Pǔ lǔ dēng xī)
Prune 普伦 (Pǔ lún)
Przemysław 浦什梅斯瓦夫 (Pǔ shí méi sī wǎ fū)
Puri 普里 (Pǔ lǐ)
Q
Quaresma 夸雷斯马 (Tuō léi sī Mǎ)
Queli 科丽 (Kē lì)
Quentin 昆汀 (Kūn tīng)
Quentin 康汀 (Kāng tīng)
Queralt 克拉尔特 (Kè lā rtè)
Quim (Qín)
Quisha 奎莎 (Kuí shā)
R
Rabena 瓦比娜 (Wǎ bǐ nà)
Rachael 蕾切尔 (Lěi qiē ěr)
Rachel 蕾切尔 (Lěi qiē er)
Rachèle 瑞琪儿 (Ruì qí er)
Rachelle 瑞琪儿 (Ruì qí er)
Rachid 哈西德 (Hā xī dé)
Rachida 拉希达 (Lā xī dá)
Racy 拉希 (Lā xī)
Radja 拉佳 (Lā jiā)
Radosław 拉多斯瓦夫 (Lā duō sī wǎ fū)
Radouenne 拉杜安 (Lā dù ān)
Rafa 拉福 (Lā fú)
Rafael 拉斐尔 (Lā fēi ěr)
Rafaela 拉法艾拉 (Lā Fǎ Aì lā)
Rafaella 拉法艾拉 (Lā Fǎ Aì lā)
Rafaelly 拉法艾黎 (Lā Fǎ Aì lí)
Rafał 拉法奥 (Lā fǎ ào)
Rafel 拉法尔 (Lā Fǎ ěr)
Rageb 拉热伯 (Lā rè bó)
Ragna 拉格娜 (Lā gé nà)
Rahsa 哈沙 (Hā shā)
Raik 拉伊科 (Lā Yī Kē)
Raimundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)
Raïna 拉伊娜 (Lā yī nà)
Raina 蕾娜 (Lěi nà)
Raïssa 哈伊萨 (Hā yī sà)
Ralph 拉尔夫 (Lā ěr fū)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.056s