dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
O
Olgerta 欧勒格尔塔 (Oū lè gé ěr tǎ)
Olive 奥利维 (Aò lì wéi)
Oliveira 奥利维拉 (Aò lì wéi lā)
Oliver 奥利弗 (Aò lì fú)
Oliverio 奥利维里奥 (Aò lì wéi lǐ ào)
Olivette 奥利维特 (Aò lì wéi tè)
Olivia 奥利维亚 (Aò lì wéi yà)
Olívia 欧莉维娅 (Oū lì wéi yà)
Olivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)
Olivio 奥利维奥 (Aò lì wéi ào)
Olja 奥娅 (Aò yà)
Olkan 奥坎 (Aò Kǎn)
Olli 奥利 (Aò lì)
Ollivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)
Omar 奥马尔 (Aò mǎ ěr)
Ombeline 昂贝琳 (Áng bèi lín)
Ombline 昂贝琳 (Áng bèi lín)
Ona 奥纳 (Aò nà)
Ondine 昂丁 (Áng dīng)
Oneida 奥内塔 (Aò nèi tǎ)
Onésimo 奥内希莫 (Aò nèi xī mò)
Onofre 奥诺弗雷 (Aò nuò fú léi)
Oona 乌娜 (Wū nà)
Opale 奥琶 (Aò pá)
Ophelia 欧菲丽娅 (Oū fēi lí yà)
Ophélie 欧菲丽 (Oū fēi lí)
Orage 奥拉日 (Aò lā rì)
Orellana 奥蕾拉娜 (Aò lěi lā nà)
Orfer 奥尔菲 (Aò ěr Fēi)
Oriana 欧莉雅娜 (Oū lì yǎ nà)
Oriane 欧莉安 (Oū lì ān)
Orianna 欧莉安娜 (Oū lì ān nà)
Orietta 奥列塔 (Aò liè tǎ)
Oriol 奥里奥尔 (Aò lǐ ào r)
Oriol 奥六 (Aò liù)
Orlanda 奥兰达 (Aò lán dá)
Orlando 奥兰多 (Aò lán duō)
Orlane 奥尔兰 (Aò ěr lán)
Orlewilson 奥勒维孙 (Aò lè wéi sūn)
Orma 奥尔玛 (Aò ěr mǎ)
Ornella 奥内拉 (Aò nèi lā)
Orville 欧尔维 (Oū ěr wéi)
Oscar 奥斯卡 (Aò sī kǎ)
Òscar 奥斯卡 (Aò sī Kǎ)
Osiris 欧西里斯 (Oū xī lǐ sī)
Oskar 奥斯卡 (Aò sī Kǎ)
Osmar 奥斯马尔 (Aò sī Mǎ ěr)
Osmundo 奥斯孟多 (Aò sī mèng duō)
Ossama 奥萨马 (Aò sà mǎ)
Osvaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)
Oswaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)
Otávio 欧塔维奥 (Oū tǎ wéi ào)
Othman 奥蒂曼 (Aò dì màn)
Otília 奥蒂丽娅 (Aò dì lì yà)
Otman 奥特曼 (Aò té màn)
Otmane 奥特曼 (Aò tè màn)
Otto 奥托 (Aò tuō)
Ouardia 瓦尔蒂娅 (Wǎ ěr dì yà)
Oudone 五冬 (Wǔ dōng)
Oulia 乌利雅 (Wū lì Yǎ)
Oumayma 乌玛伊玛 (Wū Mǎ Yī Mǎ)
Ousmane 乌斯曼 (Wū sī màn)
Ousyous 芴鸺斯 (Wù xiū sī)
Ovidio 奥维迪奥 (Aò wéi dí ào)
Ovídio 欧维迪奥 (Oū wéi dí ào)
Owain 欧文 (Oū wén)
Owen 欧文 (Oū wén)
Ozana 奥萨娜 (Aò sà nà)
P
Pablo 帕布罗 (Pà bù luō)
Paco 帕克 (Pà kè)
Paggo 帕果 (Pà guǒ)
Pajares 帕亚雷斯 (Pà yà léi sī)
Pakizé 怕克兹 (Pà kè zī)
Palmira 帕尔蜜拉 (Pà ěr Mì lā)
Palmyre 帕尔米尔 (Pà ěr mǐ ěr)
Paloma 帕洛玛 (Pà luò mǎ)
Pam 帕姆 (Pà mǔ)
Pamela 帕米拉 (Pà mǐ lā)
Pamphile 蒡菲 (Páng fēi)
Paola 宝拉 (Bǎo lā)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.055s