dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
N
Natius 内袖斯 (Nèi xiù sī)
Natividad 纳蒂维达德 (Nà dì wéi dá dé)
Natividade 圣诞 (Shèng dàn)
Nausicaa 诺茜卡 (Nuò xī Kǎ)
Navy 纳威 (Nà Wēi)
Nawal 娜娃尔 (Nà wá ěr)
Nawale 娜娃尔 (Nà wá ěr)
Nawelle 娜维尔 (Nà wéi ěr)
Nayadet 娜娅黛特 (Nà yà dài tè)
Nayara 娜娅拉 (Nà yà lā)
Nayely 娜叶丽 (Nà yè lì)
Nayla 娜伊拉 (Nà Yī lā)
Nayra 耐拉 (Nài lā)
Nazaire 纳泽尔 (Nà zé ěr)
Nazarena 纳萨雷纳 (Nà sà léi nà)
Naziah 娜霞 (Nà xiá)
Nazim 纳西姆 (Nà xī mǔ)
Neala 妮拉 (Nī lā)
Neel 尼尔 (Ní ěr)
Neele 内莉 (Nèi lì)
Neftalí 内弗塔莉 (Nèi fú tǎ lì)
Nego 内格 (Nèi gé)
Néhémie 内艾米 (Nèi ài mǐ)
Neige 内日 (Nèi rì)
Neil 尼尔 (Ní ěr)
Neila 内拉 (Nèi lā)
Nele 内勒 (Nèi lè)
Nélie 内丽 (Nèi lì)
Nelly 内丽 (Nèi lì)
Nelson 尼尔森 (Ní ěr sēn)
Nenou 内努 (Nèi nǔ)
Neo 尼欧 (Ní ōu)
Néo 尼欧 (Ní ōu)
Nerea 内雷亚 (Nèi léi yà)
Nerí 内莉 (Nèi lì)
Neriman 内利曼 (Nèi lì màn)
Nerina 内莉娜 (Nèi lì nà)
Nesrin 内斯林 (Nèi sī lín)
Nesrine 内斯林 (Nèi sī lín)
Nessrine 内斯琳 (Nèi sī lín)
Nestor 内斯特 (Nèi sī tè)
Netuno 内图诺 (Nèi tú nuò)
Neus 内务斯 (Nèi wù sī)
Neus 内武斯 (Nèi wǔ sī)
Neusa 乃萨 (Nǎi sà)
Neuza 哪吒 (Nǎ Zhà)
Neves 内维丝 (Nèi wéi sī)
Neville 内维尔 (Nèi wéi ěr)
Nevine 内文 (Nèi wén)
Nia 妮娅 (Nī yà)
Niall 奶尔 (Nǎi ěr)
Niamh 妮娅姆 (Ní yà mǔ)
Nic 尼克 (Ní kè)
Nicholas 尼古拉斯 (Ní gǔ lā sī)
Nick 尼克 (Ní kè)
Nico 尼克 (Ní kè)
Nicodème 尼克戴姆 (Ní kè dài mǔ)
Nicodemo 尼克德莫 (Ní kè dé mò)
Nicolae 尼克莱 (Ní kè lái)
Nicolas 尼克拉 (Ní kè lā)
Nicolas 尼古拉斯 (Ní gǔ lā sī)
Nicolau 尼克劳 (Ní kè láo)
Nicolau 尼科拉 (Ní Kē lā)
Nicole 尼科尔 (Ní kē ěr)
Nidia 妮蒂娅 (Nī dì yà)
Nídia 妮蒂娅 (Nī dì yà)
Nidio 尼迪奥 (Ní dí ào)
Nieves 涅韦斯 (Niè wéi sī)
Nijah 妮扎 (Nī zhā)
Nika 妮卡 (Nī Kǎ)
Nikita 尼琦塔 (Ní qí tǎ)
Niklas 尼克拉斯 (Ní kè lā sī)
Niko 尼克 (Ní kè)
Nil 尼尔 (Ní ěr)
Nils 尼尔斯 (Ní ěr sī)
Nilson 尼尔森 (Ní ěr sēn)
Nilton 内屯 (Nèi tún)
Nilza 妮尔萨 (Nī ěr sà)
Nima 妮玛 (Nī mǎ)
Nina 妮娜 (Ní nà)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.108s