dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
M
Mini 米妮 (Mǐ nī)
Minna 米娜 (Mǐ nà)
Miquel 米凯 (Mǐ Kǎi)
Miquela 蜜凯拉 (Mì Kǎi lā)
Mira 米拉 (Mǐ lā)
Mirana 米哈娜 (Mǐ hā nà)
Miranda 米朗达 (Mǐ lǎng dá)
Mireia 米雷娅 (Mǐ léi yà)
Mireia 蜜蕾娅 (Mì lěi yà)
Mireille 米雷 (Mǐ léi)
Mirela 蜜蕾拉 (Mì lěi lā)
Mirella 米蕾拉 (Mǐ lěi lā)
Miren 米廉 (Mǐ lián)
Miriam 米里安 (Mǐ lǐ ān)
Miris 米莉斯 (Mǐ lì sī)
Mirka 米尔卡 (Mǐ ěr Kǎ)
Mirna 米尔纳 (Mǐ rnà)
Mirose 米罗斯 (Mǐ luó sī)
Miroslav 米侯斯拉夫 (Mǐ hóu sī lā fū)
Miroslava 莫罗斯拉瓦 (Mò luó sī lā wǎ)
Mirosław 米洛斯瓦夫 (Mǐ luò sī wǎ fū)
Mirya 米莉娅 (Mǐ lì yà)
Miryan 蜜丽安 (Mì lì ān)
Mischa 蜜沙 (Mì Shā)
Mitch 米奇 (Mǐ qí)
Mitchell 米切尔 (Mǐ qiē ěr)
Mitzi 密茨 (Mì cí)
Miuka 米奥卡 (Mǐ ào Kǎ)
Moana 莫安娜 (Mò ān nà)
Modesto 莫德斯托 (Mò dé sī tuō)
Moema 莫埃玛 (Mò Aī Mǎ)
Moesha 莫艾莎 (Mò Aì shā)
Mogwai 莫克外 (Mò kè wài)
Mohamed 穆罕默德 (Mò hǎn mò dé)
Mohand 莫巷 (Mò hàng)
Mohcine 墨辛 (Mò xīn)
Moïra 莫伊拉 (Mò Yī lā)
Moïse 莫伊斯 (Mò yī sī)
Moisés 莫伊塞斯 (Mò yī sāi sī)
Moka 莫卡 (Mò Kǎ)
Mokhtar 默克塔尔 (Mò kè tǎ ěr)
Molly 茉莉 (Mò lì)
Mona 蒙娜 (Mēng nà)
Moncef 蒙塞夫 (Mēng sài fū)
Moneefa 莫尼法 (Mò ní Fǎ)
Monia 莫妮娅 (Mò nī yà)
Monica 莫妮卡 (Mò nī kǎ)
Mônica 莫尼卡 (Mò ní kǎ)
Mònica 莫妮卡 (Mò nī Kǎ)
Monika 莫妮卡 (Mò nī kǎ)
Monika 莫尼卡 (Mò ní kǎ)
Monique 莫尼克 (Mò ní kè)
Monserrat 蒙塞拉特 (Méng sāi lā tè)
Monserrat 梦瑟拉 (Mèng sè lā)
Montse 蒙特塞 (Méng tè sāi)
Montse 梦慈 (Mèng cí)
Montserrat 蒙特塞拉特 (Méng tè sāi lā tè)
Monty 梦蒂 (Mèng dì)
Mony 莫尼 (Mò ní)
Morais 莫莱斯 (Mò lái sī)
Moreen 莫琳 (Mò lín)
Morena 莫蕾娜 (Mò lěi nà)
Moreno 莫雷诺 (Mò léi nuò)
Morgan 摩根 (Mó gēn)
Morgane 莫尔甘 (Mò ěr gān)
Morissette 莫里赛特 (Mò lǐ sài té)
Morris 莫里斯 (Mò lǐ sī)
Mos 茅斯 (Máo sī)
Moses 摩西 (Mó xī)
Mouhamad 穆哈马德 (Mù hā mǎ dé)
Mouloud 穆鲁德 (Mù lǔ dé)
Mouna 穆娜 (Mù nà)
Moune 穆恩 (Mù ēn)
Mounir 穆尼尔 (Mù ní ěr)
Moura 穆拉 (Mù lā)
Mourad 穆哈德 (Mù hā dé)
Mous 穆斯 (Mù sī)
Moustafa 穆斯塔法 (Mù sī tǎ fǎ)
Muhammad 穆罕默德 (Mù hǎn mò dé)
Muhib 穆易贝 (Mù yì Bèi)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.08s