dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
M
Melody 梅洛迪 (Méi luò dí)
Meltem 梅特恩 (Méi tè ēn)
Melvin 梅尔文 (Méi ěr wén)
Melvyn 梅尔文 (Méi ěr wén)
Mélys 梅莉丝 (Méi lì sī)
Melyssa 梅莉莎 (Méi lì shā)
Mencià 门霞 (Mén xiá)
Mengual 门古瓦尔 (Mén gǔ wǎ ěr)
Merça 梅尔萨 (Méi ěr sà)
Mercè 梅尔塞 (Méi rsāi)
Mercè 麦萨 (Mài sà)
Mercedes 梅塞德斯 (Méi sāi dé sī)
Merche 梅尔赤 (Méi ěr chì)
Meri 梅丽 (Méi lì)
Meritxell 梅莉赤尔 (Méi lì chì èr)
Merouane 梅鲁安 (Méi lǔ ān)
Merry-Anne 梅丽安 (Méi lì ān)
Merwan 梅尔万 (Méi ěr wàn)
Meryem 梅尔耶姆 (Méi ěr yē mǔ)
Méryl 梅丽尔 (Méi lì ěr)
Meryl 梅丽尔 (Méi lì ěr)
Messaline 梅萨琳 (Méi sà lín)
Messias 梅西亚 (Méi xī yà)
Messon 麦森 (Mài sēn)
Mesut 梅苏特 (Méi sū tè)
Metehan 梅代安 (Méi dài ān)
Meven 梅文 (Méi wén)
Mey (Méi)
Meyer 梅耶尔 (Méi yē ěr)
Meyling 梅玲 (Méi líng)
Meyssa 梅萨 (Méi sà)
Méziane 梅茜安 (Méi xī ān)
Mia 米娅 (Mǐ yà)
Micaela 米卡俄拉 (Mǐ kǎ é lā)
Michael 米卡尔 (Mǐ kǎ er)
Michael 麦克尔 (Mài kè er)
Michaela 米凯拉 (Mǐ kǎi lā)
Michał 米豪 (Mǐ háo)
Michel 米歇尔 (Mǐ xiē er)
Michèle 米歇勒 (Mǐ xiē lè)
Micheline 米舍利娜 (Mǐ shě lì nà)
Michelle 米歇尔 (Mǐ xiē er)
Michko 米士科 (Mǐ shì kē)
Mick 米克 (Mǐ kè)
Mickaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)
Mickey 米基 (Mǐ jī)
Mieczysław 米尺斯瓦夫 (Mǐ chǐ sī wǎ fū)
Miguel 米高 (Mǐ gāo)
Mihriban 米利班 (Mǐ lì bān)
Mijal 米哈尔 (Mǐ hā ěr)
Mijer 米捷尔 (Mǐ jié ěr)
Miká 米卡 (Mǐ kǎ)
Mikael 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)
Mikaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)
Mike 麦克 (Mài kè)
Miki 米吉 (Mǐ jí)
Mikołaj 米克艾 (Mǐ kè ài)
Mikou 米酷 (Mǐ Kù)
Mikumi 米库米 (Mǐ Kù mǐ)
Mila 米拉 (Mǐ lā)
Milagros 米拉格罗斯 (Mǐ lā gé luó sī)
Miled 米雷德 (Mǐ léi dé)
Miléna 米蕾娜 (Mǐ lěi nà)
Milena 米蕾娜 (Mǐ lěi nà)
Miley 蜜蕾 (Mì lěi)
Milia 米丽亚 (Mǐ lì yà)
Miliana 米利亚娜 (Mǐ lì yà nà)
Milie 米丽 (Mǐ lì)
Milita 蜜丽塔 (Mì lì tǎ)
Milla 蜜拉 (Mì lā)
Millán 米兰 (Mǐ lán)
Millie 米粒 (Mǐ lì)
Millionneli 米柳内丽 (Mǐ liǔ nèi lì)
Milly 蜜丽 (Mì lì)
Milo 米罗 (Mǐ luó)
Milou 米卢 (Mǐ lú)
Milson 米尔森 (Mǐ ěr sēn)
Milton 米尔屯 (Mǐ ěr tún)
Mina 米娜 (Mǐ nà)
Minea 麦妳娅 (Mài nǐ yà)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.055s