dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
M
Maureen 穆琳 (Mù lín)
Maurice 莫利斯 (Mò lì sī)
Mauricette 莫里赛特 (Mò lǐ sài té)
Maurici 茂利西 (Mào lì xī)
Mauricio 毛里西噢 (Máo lǐ xī ō)
Maurine 莫琳 (Mò lín)
Maurizio 毛里齐奥 (Máo lǐ qí ào)
Mauro 茂罗 (Mào luó)
Maverick 马维利科 (Mǎ wéi lì Kē)
Max 马克斯 (Mǎ kè sī)
Maxance 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)
Maxence 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)
Maxi 马克西 (Mǎ kè xī)
Maxim 马克辛 (Mǎ kè xīn)
Maxima 马克西马 (Mǎ kè xī mǎ)
Maxime 马克西姆 (Mǎ kè xī mǔ)
Maximiano 马克西米阿诺 (Mǎ kè xī mǐ ā nuò)
Maximilian 马克西迷恋 (Mǎ kè xī mí liàn)
Maximiliano 马西米利亚诺 (Mǎ xī mǐ lì yà nuò)
Maximilien 马克西米利恩 (Mǎ kè xī mǐ lì ēn)
Maximilyam 马克西米利阿姆 (Mǎ kè xī mǐ lì Ā mǔ)
Maximino 马克西莫 (Mǎ kè xī mò)
Maximus 马克思姆斯 (Mǎ kè sī mǔ sī)
Maxine 玛可欣 (Mǎ kě xīn)
Maxwell 麦克斯韦 (Mài kè sī wéi)
May (Méi)
Maya 玛雅 (Mǎ yǎ)
Mayana 玛娅娜 (Mǎ yà nà)
Mayara 玛雅拉 (Mǎ Yǎ lā)
Maybell 麦贝尔 (Mài Bèi ěr)
Mayel 马耶尔 (Mǎ yē ěr)
Mayer 马亚尔 (Mǎ yà ěr)
Mayleen 梅琳 (Méi lín)
Maylene 梅莲 (Méi lián)
Maylène 玛伊莲 (Mǎ Yī lián)
Mayliss 玛伊莉丝 (Mǎ yī lì sī)
Maÿliss 玛伊丽丝 (Mǎ Yī lì sī)
Mayra 迈拉 (Mài lā)
Mayre 麦勒 (Mài lè)
Mayte 玛伊泰 (Mǎ yī tài)
Mazarine 玛莎琳 (Mǎ shā lín)
Mazen 马森 (Mǎ sēn)
Meaghan 米甘 (Mǐ gān)
Mechthild 梅尔提德 (Méi ěr tí dé)
Meda 梅达 (Méi dá)
Médéric 梅代里克 (Méi dài lǐ kè)
Meg 梅格 (Méi gé)
Mégane 梅甘 (Méi gān)
Meggie 梅吉 (Méi Jí)
Méghane 梅甘 (Méi gān)
Mehane 梅安 (Méi ān)
Mehdi 梅迪 (Méi dí)
Mehmet 莫梅特 (Mò méi tè)
Meik 麦克 (Mài kè)
Meilin 梅林 (Méi lín)
Meire 梅尔 (Méi ěr)
Méjane 梅冄 (Méi rǎn)
Mejra 梅日拉 (Méi rì lā)
Mekky 梅吉 (Méi Jí)
Mel 梅尔 (Méi ěr)
Mélaine 梅莲 (Méi lián)
Mélanie 梅兰妮 (Méi lán ní)
Melany 梅兰妮 (Méi lán ní)
Mélany 梅兰妮 (Méi lán nī)
Melba 梅尔巴 (Méi ěr bā)
Melchior 梅尔邱 (Méi ěr qiū)
Mélia 梅丽娅 (Méi lí yà)
Melia 美莉芽 (Měi lì yá)
Méliane 梅莉安 (Méi lì ān)
Mélina 梅莉娜 (Méi lì nà)
Melina 梅丽娜 (Méi lì nà)
Melinda 美莲达 (Měi lián dá)
Mélinda 梅林达 (Méi lín dá)
Méline 梅琳 (Méi lín)
Melissa 梅莉莎 (Méi lì shā)
Mélissandre 梅莉山大 (Méi lì shān dà)
Meliza 梅丽萨 (Méi lì sà)
Mellar 美拉尔 (Měi lā ěr)
Mellie 美丽 (Měi lì)
Mélodie 梅洛迪 (Méi luò dí)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.064s