dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
M
Maireni 麦蕾妮 (Mài lěi nī)
Maitane 麦达内 (Mài dá nèi)
Maïté 玛伊泰 (Mǎ yī tài)
Maiwen 玛伊雯 (Mǎ yī wén)
Maïwenn 玛伊雯 (Mǎ yī wén)
Majid 马吉德 (Mǎ jí dé)
Makkoo 马库 (Mǎ Kù)
Makoto 马科特 (Mǎ Kē tè)
Malak 马拉克 (Mǎ lā kè)
Malaury 玛罗丽 (Mǎ luó lì)
Malcolm 马尔科姆 (Mǎ ěr kē mǔ)
Malek 马莱克 (Mǎ lái kè)
Malena 玛蕾娜 (Mǎ lěi nà)
Małgorzata 毛戈雅塔 (Máo gē yǎ tǎ)
Malha 玛尔哈 (Mǎ ěr Hā)
Malia 玛丽亚 (Mǎ lì yà)
Malik 马里克 (Mǎ lǐ kè)
Malika 玛丽卡 (Mǎ lí kǎ)
Mallaury 玛劳丽 (Mǎ Láo lì)
Mallorie 玛罗丽 (Mǎ luó lì)
Mallory 玛罗丽 (Mǎ luó lì)
Malo 马罗 (Mǎ luó)
Malorie 玛罗丽 (Mǎ luó lì)
Malory 玛罗丽 (Mǎ luó lì)
Malou 玛璐 (Mǎ Lù)
Malvina 玛尔维娜 (Mǎ ěr wéi nà)
Maly 玛丽 (Mǎ lì)
Malysia 玛丽茜亚 (Mǎ lì xī yà)
Mamadou 马马杜 (Mǎ mǎ dù)
Mana 玛娜 (Mǎ nà)
Manaele 玛娜艾尔 (Mǎ nà Aì ěr)
Manaf 马纳夫 (Mǎ nà fū)
Mandy 曼蒂 (Màn dì)
Manel 马内 (Mǎ nèi)
Manfred 曼弗雷德 (Màn Fú léi dé)
Manhattan 马纳丹 (Mǎ nà Dān)
Mani 玛妮 (Mǎ nī)
Manoel 马诺埃 (Mǎ nuò āi)
Manolo 马诺罗 (Mǎ nuò luó)
Manon 玛侬 (Mà nóng)
Manouk 玛努克 (Mǎ nǔ kè)
Manu 马努 (Mǎ nǔ)
Manuel 曼努埃尔 (Màn nǔ āi ěr)
Manuela 玛努薇拉 (Mǎ nǔ wēi lā)
Manuela 玛努薇拉 (Mǎ nǔ wēi lā)
Maoline 猫琳 (Māo lín)
Mar 马尔 (Mǎ r)
Mara 玛拉 (Mǎ lā)
Marc 马克 (Mǎ kè)
Marc-Antoine 马尔康托万 (Mǎ ěr kāng tuō wàn)
Marc-Olivier 马克·奥利维耶 (Mǎ kè ào lì wéi yē)
Marçal 马尔沙 (Mǎ ěr Shā)
Marceau 马尔索 (Mǎ ěr suǒ)
Marcel 马塞尔 (Mǎ sāi er)
Marcela 马塞拉 (Mǎ sāi lā)
Marceline 玛尔瑟琳 (Mǎ ěr sè lín)
Marcelino 马尔塞利诺 (Mǎ ěr sāi lì nuò)
Marcella 玛尔瑟拉 (Mǎ ěr sè lā)
Marcelle 玛莎尔 (Mǎ shā er)
Marcelo 马塞洛 (Mǎ sāi luò)
Márcia 玛茜娅 (Mǎ xī yà)
Marcia 马尔西亚 (Mǎ ěr xī yà)
Marcie 玛茜 (Mǎ xī)
Marcilene 玛茜莲 (Mǎ xī lián)
Marcin 马尔亲 (Mǎ ěr qīn)
Márcio 马尔希奥 (Mǎ ěr xī ào)
Marcio 马尔西欧 (Mǎ ěr xī Oū)
Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu)
Marconi 马尔科尼 (Mǎ ěr Kē ní)
Marcos 马科斯 (Mǎ kē sī)
Marcus 马尔库斯 (Mǎ ěr kù sī)
Mareike 马海克 (Mǎ Hǎi kè)
Marek 马雷克 (Mǎ léi kè)
Marella 玛蕾拉 (Mǎ lěi lā)
Margaret 玛格丽特 (Mǎ gé lí té)
Margareth 玛格蕾斯 (Mǎ gé lèi sī)
Margareth 玛格蕾特 (Mǎ gé lèi té)
Margarida 玛嘉莉达 (Mǎ jiā lì dá)
Margarita 马格利塔 (Mǎ gé lì tǎ)
Margaux 玛歌 (Mǎ gē)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.054s