dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
L
Louna 露娜 (Lù nà)
Louniz 卢尼斯 (Lú ní sī)
Loup (Lú)
Lourdes 洛德斯 (Luò dé sī)
Lourenço 劳伦西奥 (Láo lún loxī ào)
Louwana 露瓦哪 (Lù wǎ nǎ)
Lowen 罗文 (Luó wén)
Lowri 萝莉 (Luó lì)
Loyce 罗伊丝 (Luó yī sī)
Lu Mei 鲁梅 (Lǔ Méi)
Lua 露娃 (Lù wá)
Luan 露安 (Lù ān)
Luana 露娜 (Lù nà)
Luandreo 鸾德雷奥 (Luán dé léi ào)
Luanie 露安妮 (Lù ān nī)
Luanna 露安娜 (Lù ān nà)
Luara 露阿拉 (Lù Ā lā)
Luba 露巴 (Lù Bā)
Lubin 吕彬 (Lǚ bīn)
Luc 吕克 (Lǚ kè)
Luca 卢卡 (Lú kǎ)
Lucas 卢卡 (Lú kǎ)
Lucas 卢卡斯 (Lú kǎ sī)
Luce 吕丝 (Lǚ sī)
Lucelia 露瑟莉娅 (Lù sè lì yà)
Lucero 卢瑟罗 (Lú sè luó)
Lucette 吕塞特 (Lǚ sāi tè)
Luci 卢西 (Lú xī)
Lucia 露茜娅 (Lù xī yà)
Lúcia 露茜娅 (Lù xī yà)
Luciana 卢西亚娜 (Lú xī yà nà)
Luciane 露西安 (Lù xī ān)
Luciano 卢西亚诺 (Lú xī yà nuò)
Lucie 露西 (Lù xī)
Lucien 吕西安 (Lǚ xī ān)
Luciene 露贤 (Lù xián)
Lucienne 露茜恩 (Lù xī ēn)
Lucila 卢西拉 (Lú xī lā)
Lucile 露西儿 (Lù xī er)
Lucília 露茜丽娅 (Lù xī lì yà)
Lucille 露西儿 (Lù xī ér)
Lucinda 卢新达 (Lú Xīn dá)
Lucine 吕芯 (Lǚ xīn)
Lúcio 卢西奥 (Lú xī ào)
Luckas 卢卡斯 (Lú kǎ sī)
Lucrèce 吕克蕾丝 (Lǚ kè lěi sī)
Lucrecia 琉璃希娅 (Liú lí xī yà)
Lucy 露西 (Lù xī)
Ludger 鲁德戈 (Lǔ dé gē)
Ludim 陆丁 (Lù dīng)
Ludivine 吕蒂文 (Lǚ dì wén)
Ludmila 卢德米拉 (Lú dé mǐ lā)
Ludmillia 露特米娅 (Lù tè mǐ yà)
Ludovic 吕多维克 (Lǚ duō wéi kè)
Ludwig 路德维希 (Lù dé wéi xī)
Ludwina 吕德威娜 (Lǚ dé Wēi nà)
Ludwing 陆德温 (Lù dé wēn)
Luella 露尔拉 (Lù ěr lā)
Luigi 路易吉 (Lù yì jí)
Luis 路易斯 (Lù yì sī)
Luisa 路易莎 (Lù yì shā)
Luisja 路易夏 (Lù yì xià)
Luiz 路易斯 (Lù yì sī)
Luka 卢卡 (Lú kǎ)
Łukasz 吴卡什 (Wǔ kǎ shí)
Luke 卢克 (Lú kè)
Lula 露拉 (Lù lā)
Lulia 露莉娅 (Lù lì yà)
Luna 璐娜 (Lù nà)
Luna 璐娜 (Lù nà)
Lurdes 露尔黛丝 (Lù ěr dài sī)
Luz 卢斯 (Lú sī)
Luzia 露茜娅 (Lù xī yà)
Luzie 露谢 (Lù Xiè)
Ly (Lì)
Lydia 莉蒂娅 (Lì dì yà)
Lydie 莉蒂 (Lì dì)
Lyes 埃斯 (Aī sī)
Lygia 莉吉娅 (Lì jí yà)
Lyla 莉拉 (Lì lā)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.077s