dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
L
Lisandru 利桑德鲁 (Lì sāng dé lǔ)
Lisane 莉茜安 (Lì xī ān)
Lisange 丽桑日 (Lí sāng rì)
Lise 丽丝 (Lí sī)
Liséa 丽赛亚 (Lì sài yà)
Lisette 丽塞特 (Lì Sāi tè)
Lison 莉宋 (Lì sòng)
Livia 利维亚 (Lì wéi yà)
Liwann 利万 (Lì wàn)
Liya 丽雅 (Lì yǎ)
Liz 丽丝 (Lì sī)
Lizbeth 李斯贝特 (Lǐ sī Bèi tè)
Lizeth 李赛特 (Lǐ sài tè)
Lleó 雷昂 (Léi áng)
Llorenç 罗雷 (Luó léi)
Llorenç 劳朗斯 (Láo lǎng sī)
Lloyd 罗伊德 (Luó Yī dé)
Lluç 鲁斯 (Lǔ sī)
Llúcia 露茜芽 (Lù xī yá)
Lluis 乌伊斯 (Wū Yī sī)
Lluis 路易斯 (Lù yì sī)
Lluisa 露易萨 (Lù yì sà)
Llura 露拉 (Lù lā)
Loan 罗安 (Luó ān)
Loana 罗安娜 (Luō ān nà)
Loane 罗安 (Luó ān)
Loanne 劳安 (Láo ān)
Loeva 罗伊娃 (Luó Yī wá)
Logan 露甘 (Lòu gān)
Loghan 露甘 (Lòu gān)
Lohane 罗安 (Luó ān)
Lohann 罗安 (Luó ān)
Lohith 罗伊斯 (Luó Yī sī)
Loïc 罗伊克 (Luō yī kè)
Loïca 罗伊卡 (Luó yī kǎ)
Loick 罗伊克 (Luō yī kè)
Loida 洛伊达 (Luò yī dá)
Loïs 罗伊丝 (Luō yī sī)
Lola 罗拉 (Luō lā)
Lolita 洛丽塔 (Luò lí tǎ)
Lolly 洛丽 (Luò lì)
Lorea 罗蕾娅 (Luó lěi yà)
Loredana 萝蕾丹娜 (Luó lěi dān nà)
Lorelei 罗勒莱 (Luó lè lái)
Loreley 洛乐雷 (Luò lè léi)
Lorena 洛雷纳 (Luò léi nà)
Lorène 劳伦 (Láo lún)
Lorene 劳伦 (Láo lún)
Lorenz 罗兰兹 (Luó lán zī)
Lorenzo 劳伦佐 (Láo lún zuǒ)
Loreto 洛雷托 (Luò léi tuō)
Lorette 罗瑞德 (Luó ruì dé)
Lorette 劳蕾特 (Láo lěi tè)
Lorian 劳里昂 (Láo lǐ áng)
Loriane 劳丽安 (Láo lí ān)
Lorianne 劳丽安 (Láo lí ān)
Lorie 劳丽 (Láo lí)
Lorik 罗里克 (Luó lǐ kè)
Lorin 罗林 (Luó lín)
Lorine 罗琳 (Luó lín)
Loris 罗利斯 (Luó lì sī)
Lorna 罗尔哪 (Luó ěr nǎ)
Lorraine 劳蕾娜 (Láo lěi nà)
Lorriane 劳丽安 (Láo lí ān)
Loryce 劳丽丝 (Láo lì sī)
Loryn 罗琳 (Luó lín)
Lotfi 罗德费 (Luó dé Fèi)
Lothaire 罗泰荷 (Luó tài hé)
Lou (Lù)
Louane 路安 (Lù ān)
Louella 璐尔拉 (Lù ěr lā)
Louie 路易 (Lù yì)
Louis 路易 (Lù yì)
Louis-Philippe 路易·菲力浦 (Lù yì fēi lì pǔ)
Louisa 路易莎 (Lù yì shā)
Louise 路易丝 (Lù yì sī)
Louisette 路易丝特 (Lù yì sī tè)
Louisi 露伊茜 (Lù Yī xī)
Louka 卢卡 (Lú kǎ)
Louloua 露露阿 (Lù lù ā)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.053s