dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
J
Jake 杰克 (Jié kè)
Jalhida 佳丽达 (Jiā lì dá)
Jaline 娅琳 (Yà lín)
Jalis 贾利斯 (Jiǎ lì sī)
Jamari 亚马里 (Yà Mǎ lǐ)
Jamel 贾梅尔 (Jiǎ méi ěr)
James 詹姆斯 (Zhān mǔ sī)
Jamie 杰米 (Jié mǐ)
Jamil 贾米尔 (Jiǎ mǐ ěr)
Jamilly 眨迷丽 (Zhǎ mí lì)
Jamilly Starling 贾蜜莉 (Jiǎ Mì lì)
Jamy 杰米 (Jié mǐ)
Jan 雅恩 (Yǎ ēn)
Jana 娅娜 (Yà nà)
Janak 亚纳克 (Yà nà kè)
Janas 亚纳斯 (Yà nà sī)
Janay 贾娞 (Jiǎ něi)
Janayna 亚乃娜 (Yà Nǎi nà)
Jander 岩德 (Yán dé)
Jane (Jiǎn)
Janelle 贾内 (Jiǎ nèi)
Janet 贾内特 (Jiǎ nèi tè)
Jani 杰妮 (Jié nī)
Janic 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Janice 詹妮丝 (Zhān nī sī)
Janick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Janika 贾妮卡 (Jiǎ nī Kǎ)
Janina 雅妮娜 (Yǎ nī nà)
Janine 亚尼内 (Yà ní nèi)
Jânio 贾尼奥 (Jiǎ ní ào)
Janne 贾娜 (Jiǎ nà)
Janne 亚纳 (Yà nà)
Jannick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)
Jannik 雅尼克 (Yǎ ní kè)
Janny 贾妮 (Jiǎ nī)
Jany 贾妮 (Jiǎ nī)
Janyah 贾妮娅 (Jiǎ nī yà)
Jaorish 让利士 (Ràng lì shì)
Jaqueline 杰克琳 (Jié kè lín)
Jaquie 贾奇 (Jiǎ qí)
Jared 亚雷德 (Yà léi dé)
Jarno 贾尔诺 (Jiǎ ěr nuò)
Jarod 贾罗德 (Jiǎ luó dé)
Jarosław 亚洛斯拉夫 (Yà luò sī lā fū)
Jasmin 亚斯敏 (Yà sī mǐn)
Jasmine 詹斯敏 (Zhān sī mǐn)
Jason 杰森 (Jié sēn)
Jaume 豪梅 (Háo méi)
Javi 哈韦 (Hā wéi)
Javier 哈韦尔 (Hā wéi r)
Javiera 哈韦拉 (Hā wéi lā)
Jawaad 贾华德 (Jiǎ Huá dé)
Jawad 贾瓦德 (Jiǎ wǎ dé)
Jayesh 雅耶斯 (Yǎ yē sī)
Jayme 杰米 (Jié mǐ)
Jayron 杰龙 (Jié lóng)
Jayson 杰森 (Jié sēn)
Jazmin 豪斯民 (Háo sī mín)
Jean (Ràng)
Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 (Ràng bā dì sī té)
Jean-Brice 让布利斯 (Ràng Bù lì sī)
Jean-Claude 让·克劳德 (Ràng kè láo dé)
Jean-François 让·弗朗索瓦 (Ràng fú lǎng suǒ wǎ)
Jean-Jacques 让·雅克 (Ràng yǎ kè)
Jean-Louis 让·路易 (Ràng lù yì)
Jean-Loup 让·卢 (Ràng lú)
Jean-Luc 让·吕克 (Ràng lǚ kè)
Jean-Marc 让·马克 (Rngmk)
Jean-Marie 让·玛丽 (Ràng mǎ lì)
Jean-Michel 让·米歇尔 (Rangmǐ xiē er)
Jean-Paul 让·保尔 (Ràng bǎo ěr)
Jean-Philippe 让·菲力浦 (Ràng fēi lì pǔ)
Jean-Pierre 让·皮埃尔 (Ràng pí āi er)
Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 (Ràng sài bā sī dì ān)
Jean-Yves 让·伊夫 (Ràng yī fū)
Jeanette 珍妮特 (Zhēn nī té)
Jeanine 杰宁 (Jié nín)
Jeanne 让娜 (Ràng nà)
Jeannine 杰宁 (Jié nín)
Jeannot 雅诺 (Yǎ nuò)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.055s