dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
I
Iram 伊拉姆 (Yī lā mǔ)
Irantzu 意兰祝 (Yì lán zhù)
Irena 伊琳娜 (Yī lín nà)
Irena 伊蕾娜 (Yī lěi nà)
Irène 伊蕾娜 (Yī lěi nà)
Irene 伊琳娜 (Yī lín nà)
Ireneo 伊雷内奥 (Yī léi nèi ào)
Ireneu 伊蕾娜 (Yī lěi nà)
Irigoyen 伊里戈延 (Yī lǐ gē yán)
Irina 伊莉娜 (Yī lì nà)
Irina 伊琳娜 (Yī lín nà)
Iris 埃里斯 (Aī lǐ sī)
Irma 伊尔玛 (Yī ěr mǎ)
Irmgard 伊姆加德 (Yī mǔ jiā dé)
Irmi 伊尔米 (Yī ěr mǐ)
Isa 伊莎 (Yī shā)
Isaac 艾萨克 (Aì sà kè)
Isaac 伊萨克 (Yī sà kè)
Isabel 伊莎贝尔 (Yī shā bèi r)
Isabel 伊萨贝 (Yī sà Bèi)
Isabell 伊萨贝 (Yī sà bèi)
Isabella 伊萨贝拉 (Yī sà bèi lā)
Isabelle 伊萨贝 (Yī sà bèi)
Isaías 伊萨亚斯 (Yī sà yà sī)
Isha 伊莎 (Yī shā)
Isi 伊西 (Yī xī)
Isidoro 伊西多罗 (Yī xī duō luó)
Isidro 伊西德罗 (Yī xī dé luó)
Isidro 依西德罗 (Yī xī dé luó)
Isis 伊西丝 (Yī xī sī)
Isla 伊拉 (Yī lā)
Ismael 意斯梅尔 (Yì sī méi r)
Ismahane 伊斯马安 (Yī sī mǎ ān)
Ismail 伊斯马伊 (Yī sī mǎ yī)
Israel 伊斯雷尔 (Yī sī léi r)
Ítalo 意大罗 (Yì dà luó)
Itzcóatl 依瓷克 (Yī cí kè)
Itziar 意弛尔 (Yì chí r)
Iulia 友丽娅 (Yǒu lì yà)
Iuri 友利 (Yǒu lì)
Iva 伊瓦 (Yī wǎ)
Ivan 伊万 (Yī wàn)
Ivana 伊瓦纳 (Yī wǎ nà)
Ivanilson 伊瓦尼孙 (Yī wǎ ní sūn)
Ivette 伊维特 (Yī wéi tè)
Ivo 依沃 (Yī wò)
Ivone 伊温 (Yī wēn)
Ivonete 伊沃内特 (Yī wò nèi tè)
Ivonne 伊婉 (Yī wǎn)
Iwona 伊沃娜 (Yī wò nà)
Iza 伊萨 (Yī sà)
Izabel 伊萨贝 (Yī sà Bèi)
Izabela 伊萨贝拉 (Yī sà bèi lā)
Izbeth 伊丝贝特 (Yī sī bèi tè)
Iziki 依兹克 (Yī zī kè)
J
Jacek 亚茨克 (Yà cí kè)
Jacilane 娅茜兰 (Yà xī lán)
Jacinta 娅心塔 (Yà xīn tǎ)
Jacinte 杰辛特 (Jié xīn tè)
Jacinto 哈辛托 (Hā xīn tuō)
Jacira 亚茜拉 (Yà xī lā)
Jack 杰克 (Jié kè)
Jackie 杰克 (Jié kè)
Jackie 杰姬 (Jié jī)
Jacklyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacky 杰克 (Jié kè)
Jaclyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacob 雅各布 (Yǎ gè bù)
Jacobo 哈科沃 (Hā kē wò)
Jacqueline 杰奎琳 (Jié kuí lín)
Jacques 雅克 (Yǎ kè)
Jacquie 贾奇 (Jiǎ qí)
Jada 贾达 (Jiǎ dá)
Jade 贾德 (Jiǎ dé)
Jagdish 亚各迪士 (Yà gè dí shì)
Jäger 耶戈尔 (Yē gē ěr)
Jaidan 杰丹 (Jié dān)
Jaime 海梅 (Hǎi méi)
Jaína 翟娜 (Zhái nà)
Jairo 翟罗 (Zhái luó)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.073s