dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
C
Corentine 科朗汀 (Kē lǎng tīng)
Corey 克里 (Kè lǐ)
Corina 科利纳 (Kē lì nà)
Corinna 科琳娜 (Kē lín nà)
Corinne 科琳 (Kē lín)
Cornelio 科尔内略 (Kēr nèi lüè)
Cornélio 科尔内利奥 (Kē ěr nèi lì ào)
Cornelius 克内柳丝 (Kè nèi liǔ sī)
Cory 克里 (Kè lǐ)
Cosette 柯塞特 (Kē sāi tè)
Cosima 克希马 (Kè xī mǎ)
Cosme 科斯梅 (Kē sī méi)
Cosme 克斯梅 (Kè sī Méi)
Courtney 考特尼 (Kǎo tè ní)
Couto 库透 (Kù tòu)
Covadonga 科瓦东加 (Kē wǎ dōng jiā)
Craig 克雷格 (Kè léi gé)
Crispín 克里斯平 (Kè lǐ sī píng)
Crissy 克里茜 (Kè lǐ xī)
Cristhiam 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Cristhian 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Cristi 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)
Cristian 克里斯蒂安 (Kè lǐ sī dì ān)
Cristiano 克里斯蒂亚诺 (Kè lǐ sī dì yà nuò)
Cristie 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)
Cristina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dì nà)
Cristine 克莉斯汀 (Kè lì sī tīng)
Cristino 克里斯蒂诺 (Kè lǐ sī dì nuò)
Cristo 克里斯托 (Kè lǐ sī tuō)
Cristóbal 克里斯托瓦尔 (Kè lǐ sī tuō wǎ r)
Cristofol 克里斯托佛 (Kè lǐ sī tuō Fó)
Cristofor 克里斯托佛 (Kè lǐ sī tuō Fó)
Cristóvão 科里斯托瓦奥 (Kē lǐ sī tuō wǎ ào)
Cruz 克鲁斯 (Kè lǔ sī)
Crystal 克里斯塔尔 (Kè lǐ sī tǎ ěr)
Cueva 奎瓦斯 (Kuí wǎ sī)
Cunégonde 酷内恭德 (Kù nèi gōng dé)
Curtis 柯蒂斯 (Kē dì sī)
Cydi 茜蒂 (Xī dì)
Cylas 西拉斯 (Xī lā sī)
Cyliane 茜丽安 (Xī lì ān)
Cynthia 辛西娅 (Xīn xī yà)
Cynthia 辛蒂娅 (Xīn dì yà)
Cyprien 西普里安 (Xī pǔ lǐ ān)
Cyriac 西里亚克 (Xī lǐ yà kè)
Cyrian 西利昂 (Xī lì áng)
Cyrielle 西丽尔 (Xī lì ěr)
Cyril 西里尔 (Xī lǐ ěr)
Cyrille 西里尔 (Xī lǐ er)
Cyrine 茜琳 (Xī lín)
Czesław 茨斯拉夫 (Cí sī lā fū)
D
Dadou 达杜 (Dá dù)
Dafnée 达芙妮 (Dá fú nī)
Dafydd 达非德 (Dá fēi dé)
Dagmar 达格玛 (Dá gé mǎ)
Daiana 戴娜 (Dài nà)
Daiane 达雅恩 (Dá Yǎ ēn)
Daisy 戴西 (Dài xī)
Dajana 达贾娜 (Dá Jiǎ nà)
Daliane 达莉安 (Dá lì ān)
Dalibor 达利波 (Dá lì bō)
Dalila 达利拉 (Dá lì lā)
Dallana 达拉纳 (Dá lā nà)
Dallas 达拉斯 (Dá lā sī)
Damaso 达马索 (Dá mǎ suǒ)
Damian 达米安 (Dá mǐ ān)
Damiãno 大米阿诺 (Dà mǐ ā nuò)
Damien 达米恩 (Dá mǐ ēn)
Damir 达米尔 (Dá mǐ ěr)
Damon 戴蒙 (Dài mēng)
Dan (Dān)
Dana 丹娜 (Dān nà)
Danaé 达娜伊 (Dá nà Yī)
Danaly 达哪丽 (Dá nǎ lì)
Dang (Dǎng)
Dani 丹尼 (Dān ní)
Daniel 丹尼尔 (Dān ní ěr)
Daniel 丹尼 (Dān ní)
Daniela 丹涅拉 (Dān niè lā)
Danièle 丹妮尔 (Dān nī ěr)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.068s