dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
B
Blake 布莱克 (Bù lái kè)
Blanca 布兰卡 (Bù lán kǎ)
Blanche 布朗什 (Bù lǎng shí)
Blanche-Neige 布朗什·内日 (Bù lǎng shí nèi rì)
Blandine 布朗丁 (Bù lǎng dīng)
Blas 布拉斯 (Bù lā sī)
Bleuenn 布勒恩 (Bù lēi ēn)
Bob 鲍步 (Bào bù)
Bobbie 博比 (Bó bǐ)
Bobby 鲍比 (Bào bǐ)
Bodo 搏斗 (Bó dòu)
Bogdan 伯格丹 (Bó gé dān)
Bogusław 伯古斯瓦夫 (Bó gǔ sī wǎ fū)
Bolete 波雷特 (Bō léi tè)
Bommel 博梅尔 (Bó Méi ěr)
Bonaventura 伯纳文图拉 (Bó nà wén tú lā)
Bonifacio 博尼法西奥 (Bó ní fǎ xī ào)
Bonifácio 波尼法西奥 (Bō ní fǎ xī ào)
Bonnaveira 鲍纳维拉 (Bào nà wéi lā)
Bonnie 伯尼 (Bó ní)
Booba 布巴 (Bù bā)
Bora 鲍拉 (Bào lā)
Boré 波雷 (Bō léi)
Boris 鲍里斯 (Bào lǐ sī)
Borja 博尔哈 (Bó rhā)
Boubakeur 布巴克尔 (Bù Bā kè ěr)
Bouchlaghem 布什拉戈姆 (Bù shí lā gē mǔ)
Bouchlaquem 布什拉克姆 (Bù shí lā kè mǔ)
Bouchra 布什哈 (Bù shí hā)
Bouli 布莉 (Bù lì)
Boutaina 布大伊娜 (Bù dà yī nà)
Bouyzane 布西安 (Bù xī ān)
Brad 布拉德 (Bù lā dé)
Bradley 布拉德利 (Bù lā dé lì)
Brahim 布拉伊姆 (Bù lā yī mǔ)
Branca 布朗卡 (Bù lǎng kǎ)
Brandan 布兰丹 (Bù lán dān)
Brandi 布兰迪 (Bù lán dí)
Brandon 布阑登 (Bù lán dēng)
Branka 布兰卡 (Bù lán Kǎ)
Bras 布拉斯 (Bù lā sī)
Brasão 布拉桑 (Bù lā sāng)
Braulio 布劳略 (Bù láo lüè)
Breiner 布莱内 (Bù lái nèi)
Breizhlander 布雷兹朗德 (Bù léi zī lǎng dé)
Brenda 布兰达 (Bù lán dá)
Brendan 布兰丹 (Bù lán dān)
Brendon 布兰登 (Bù lán dēng)
Breno 布雷诺 (Bù léi nuò)
Brent 布兰特 (Bù lán tè)
Brett 布雷特 (Bù léi tè)
Briag 布里亚格 (Bù lǐ yà gé)
Brian 布莱恩 (Bù lái ēn)
Brianne 布里安 (Bù lǐ ān)
Brice 布里斯 (Bù lǐ sī)
Bridget 布里吉特 (Bù lǐ jí tè)
Bridie 布里迪 (Bù lǐ dí)
Brigitte 布里吉特 (Bù lǐ jí té)
Britanny 布里塔尼 (Bù lǐ tǎ ní)
Brittany 布里塔尼 (Bù lǐ tǎ ní)
Brodeur 布罗德尔 (Bù luó dé ěr)
Bronson 布兰森 (Bù lán sēn)
Brooke 布鲁克 (Bù lǔ kè)
Brown 布瓦恩 (Bù wǎ ēn)
Bruce 布鲁斯 (Bù lǔ sī)
Bruna 布鲁纳 (Bù lǔ nà)
Brunella 布鲁内拉 (Bù lǔ nèi lā)
Brunin 布鲁宁 (Bù lǔ nín)
Bruno 布鲁诺 (Bù lǔ nuò)
Bryan 布莱恩 (Bù lái ēn)
Bryand 布莱恩德 (Bù lái ēn dé)
Bryanna 布莱娅娜 (Bù lái yà nà)
Brynna 布莉娜 (Bù lì nà)
Bryony 布莱妮 (Bù lái nī)
Btisam 贝蒂萨姆 (Bèi dì sà mǔ)
Buenaventura 布埃斯文图拉 (Bù āi sī wén tú lā)
Buh (Bù)
Burak 布拉克 (Bù lā kè)
Bya 巴雅 (Bā Yǎ)
Byron 拜伦 (Bài lún)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.068s