dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
A
Arnaldo 阿纳尔多 (Ā nà rduō)
Arnau 阿尔瑙 (Ā ěr nǎo)
Arnau 阿尔诺 (Ā ěr nuò)
Arnaud 阿尔诺 (Ā ěr nuò)
Arnauld 阿尔诺 (Ā ěr nuò)
Arnold 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé)
Arnowde 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé)
Aroa 阿洛阿 (Ā luò Ā)
Aroha 奥哈 (Aò Hā)
Aroldo 阿罗多 (Ā luó duō)
Arreola 阿雷奥拉 (Ā léi ào lā)
Arriano 阿里亚诺 (Ā lǐ yà nuò)
Arris 阿利斯 (Ā lì sī)
Arsène 亚森 (Yà sēn)
Arsenio 阿赛尼奥 (Ā sài ní ào)
Arshad 阿尔莎德 (Ā ěr shā dé)
Artemis 阿特弥斯 (Ā té mí sī)
Arthaud 阿尔托 (Ā ěr tuō)
Arthur 阿瑟 (Ā sè)
Arthur 阿尔图 (Ā ěr tú)
Artur 阿尔图 (Ā ěr tú)
Arturo 阿图罗 (Ā tú luó)
Arun 阿昏 (Ā hūn)
Arys 阿里斯 (Ā lǐ sī)
Ascensión 阿松森 (Ā sōng sēn)
Aseneth 阿斯内特 (Ā sī nèi tè)
Ashanti 阿善蒂 (Ā shàn dì)
Ashika 阿希卡 (Ā xī Kǎ)
Ashley 艾什莉 (Aì shí lì)
Ashlyn 阿什琳 (Ā shí lín)
Ashok 阿苏克 (Ā sū kè)
Asier 阿西尔 (Ā xī ěr)
Asmaa 阿丝玛 (Ā sī mǎ)
Assetou 阿斯图 (Ā sī tú)
Assia 阿茜娅 (Ā xī yà)
Asstou 阿斯图 (Ā sī tú)
Assumpta 阿笋塔 (Ā sǔn tǎ)
Assunção 阿笋萨奥 (Ā sǔn sà ào)
Assunpció 阿笋秀 (Ā sǔn Xiù)
Assuramaya 阿苏拉玛雅 (Ā Sū lā Mǎ Yǎ)
Aston 阿斯顿 (Ā sī dùn)
Astrid 阿斯特丽德 (Ā sī té lì dé)
Asturia 阿斯图里亚 (Ā sī tú lǐ yà)
Asunción 亚松森 (Yà sōng sēn)
Aswimi 阿斯薇米 (Ā sī wēi mǐ)
Atanasia 阿塔娜西亚 (Ā tǎ nà xī yà)
Athalya 阿塔丽娅 (Ā tǎ lì yà)
Athéna 雅典娜 (Yǎ diǎn nà)
Atila 阿蒂拉 (Ā dì lā)
Atilano 阿提拉诺 (Ā tí lā nuò)
Atílio 阿迪利奥 (Ā dí lì ào)
Atilla 阿迪拉 (Ā dí lā)
Atsaliya 阿德萨丽雅 (Ā dé sà lì Yǎ)
Aubin 奥宾 (Aò bīn)
Aubouin 奥布昂 (Aò bù áng)
Aude 奥德 (Aò dé)
Audréanne 奥德蕾安 (Aò dé lěi ān)
Audrey 奥黛丽 (Aō dài lì)
August 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè)
Augusta 奥古斯塔 (Aò gǔ sī tǎ)
Auguste 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè)
Augustin 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng)
Augustine 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng)
Augusto 奥古斯托 (Aò gǔ sī tuō)
Aura 奥拉 (Aò lā)
Aurane 奥兰 (Aò lán)
Aure 奥尔 (Aò ěr)
Aurea 奥乐阿 (Aò lè ā)
Auréane 奥黑安 (Aò hēi ān)
Aurelia 奥蕾莉娅 (Aò lěi lì yà)
Aureliano 奥雷利亚诺 (Aò léi lì yà nuò)
Aurélie 奥黑莉 (Aò hēi lì)
Aurélien 奥雷里安 (Aò léi lǐ ān)
Aurelio 奥雷利奥 (Aò léi lì ào)
Auriane 奥丽安 (Aò lí ān)
Aurora 奥罗拉 (Aò luó lā)
Aurore 奥罗尔 (Aò luō ěr)
Austin 奥斯汀 (Aò sī dīng)
Auxanne 奥科散 (Aò kē sǎn)
Ava 阿瓦 (Ā wǎ)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.053s