dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
A
Alberte 阿尔贝特 (Ā ěr bèi té)
Alberto 阿尔维托 (Ā rwéi tuō)
Albina 阿尔碧娜 (Ā ěr bì nà)
Albrecht 阿尔伯特 (Ā ěr bó tè)
Alcida 阿尔希达 (Ā ěr xī dá)
Alcide 阿尔西德 (Ā ěr xī dé)
Alcides 阿尔西德斯 (Ā rxī dé sī)
Alcino 阿尔西诺 (Ā ěr xī nuò)
Aldana 阿尔达纳 (Ā rdá nà)
Aldemba 阿尔登巴 (Ā ěr dēng bā)
Aldéric 阿尔德里克 (Ā ěr dé lǐ kè)
Aldina 阿尔蒂纳 (Ā ěr dì nà)
Aldo 阿尔多 (Ā rduō)
Aldric 阿尔德里克 (Ā ěr dé lǐ kè)
Alec 阿雷克 (Ā léi kè)
Alegría 阿莱格里亚 (Ā lái gé lǐ yà)
Aleix 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Aleix 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Alejandra 亚丽杭德拉 (Yà lì háng dé lā)
Alejandro 亚历杭德罗 (Yà lì háng dé luó)
Alejo 阿莱霍 (Ā lái huò)
Aleksander 亚历山大 (Yà lì shān dà)
Aleksandra 亚历山德拉 (Yà lì shān dé lā)
Alem 阿雷姆 (Ā léi mǔ)
Alen 阿伦 (Ā lún)
Alessandra 阿蕾桑德拉 (Ā lěi sāng dé lā)
Alessandro 阿历桑德罗 (Ā lì sāng dé luó)
Alessia 阿莱西亚 (Ā lái xī yà)
Alessio 阿雷西欧 (Ā léi xī ōu)
Alex 阿列克斯 (Ā liè kè sī)
Alex 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Álex 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Alexa 阿蕾科沙 (Ā lěi kē shā)
Alexander 亚历山大 (Yà lì shān dà)
Alexandra 亚历山德拉 (Yà lì shān dé lā)
Alexandre 亚历山大 (Yà lì shān dà)
Alexandrine 亚历山德琳 (Yà lì shān dé lín)
Alexandrine 亚历山德琳 (Yà lì shān dé lín)
Alexandros 亚历桑德罗斯 (Yà lì sāng dé luó sī)
Alexane 阿蕾克三 (Ā lěi kè sān)
Alexia 亚莉克希亚 (Yà lì kè xī yà)
Alexiane 阿蕾可西安 (Ā lěi kě xī ān)
Alexina 阿蕾克茜娜 (Ā lěi kè xī nà)
Alexis 阿列克西 (Ā liè kè xī)
Alfarroba 阿法罗巴 (Ā Fǎ luó Bā)
Alfonsina 阿凤茜娜 (Ā fèng xī nà)
Alfonso 阿方索 (Ā fāng suǒ)
Alfred 阿尔弗雷德 (Ā ěr fú léi dé)
Alfredo 阿尔弗雷多 (Ā rfú léi duō)
Alhondra 阿红达 (Ā hóng dá)
Ali 阿里 (Ā lǐ)
Alia 阿丽娅 (Ā lì yà)
Alice 爱丽丝 (Aì lì sī)
Alicia 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Alícia 芽莉霞 (Yá lì xiá)
Alicja 艾莉西亚 (Aì lì xī yà)
Alida 阿里达 (Ā lǐ dá)
Alila 阿丽拉 (Ā lì lā)
Alime 阿利姆 (Ā lì mǔ)
Alina 阿莉娜 (Ā lì nà)
Aline 艾琳 (Aì lín)
Aline 阿琳 (Ā lín)
Alisa 艾莉莎 (Aì lì shā)
Alisee 阿丽西 (Ā lì xī)
Alison 阿莉森 (Ā lì sēn)
Alissa 阿莉萨 (Ā lì sà)
Alisson 阿莉森 (Ā lì sēn)
Alix 阿里克斯 (Ā lǐ kè sī)
Alizée 艾莉婕 (Aì lì jié)
Allan 阿兰 (Ā lán)
Allaya 阿拉娅 (Ā lā yà)
Allen 阿伦 (Ā lún)
Allison 埃里森 (Aī lǐ sēn)
Allison 艾莉森 (Aì lì sēn)
Alma 阿尔马 (Ā rmǎ)
Almeida 阿尔梅达 (Ā ěr Méi dá)
Almérinda 阿尔梅林达 (Ā ěr méi lín dá)
Almudena 阿拉木德娜 (Ā lā mù dé nà)
Alneir 阿尔内 (Ā ěr nèi)
Aloïs 阿罗伊丝 (Ā luoyī sī)

Chercher un prénom
Votre prénom n'est pas dans la liste:

Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Créez votre sceau chinois personnalisé. Gravez votre nom chinois, un mot ou une phrase. Choisissez la couleur de l'encre, la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.

 
Plan du Site

Page served in 0.07s