dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Liste des prénoms avec traduction chinoise
Cliquez sur le prénom pour avoir la calligraphie.
A
Aaron 阿隆 (Ā lōng)
Abadie 阿巴迪 (Ā bā dí)
Abel 阿贝尔 (Ā bèi ěr)
Abélard 阿贝拉尔 (Ā bèi lā ěr)
Achille 阿希尔 (Ā xī ěr)
Adam 亚当 (Yà dāng)
Adolphe 阿道夫 (Ā dào fū)
Adrian 阿德里昂 (Ā dé lǐ áng)
Adrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)
Agathon 阿加东 (Ā jiā dōng)
Agobart 阿格巴尔 (Ā gé bā ěr)
Aitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)
Alain 阿兰 (Ā lán)
Alan 阿兰 (Ā lán)
Alaric 阿拉里克 (Ā lā lǐ kè)
Alban 阿尔邦 (Ā ěr bāng)
Albéric 阿尔贝里克 (Ā ěr bèi lǐ kè)
Albert 阿尔贝 (Ā ěr bèi)
Alcide 阿尔西德 (Ā ěr xī dé)
Aldéric 阿尔德里克 (Ā ěr dé lǐ kè)
Alex 阿雷克斯 (Ā léi kè sī)
Alexandre 亚历山大 (Yà lì shān dà)
Alexis 阿列克西 (Ā liè kè xī)
Alfred 阿尔弗雷德 (Ā ěr fú léi dé)
Alix 阿里克斯 (Ā lǐ kè sī)
Amaury 阿毛利 (Ā máo lì)
Amédée 阿梅蒂 (Ā méi dì)
Amour 阿穆尔 (Ā mù ěr)
Anatole 阿纳托尔 (Ā nà tuō ěr)
André 昂德烈 (Áng dé liè)
Ange 昂热 (Áng rè)
Anthony 安托尼 (Ān tuō ní)
Antoine 安托万 (Ān tuō wàn)
Antonin 安托宁 (Ān tuō níng)
Antony 安托尼 (Ān tuō ní)
Armand 阿尔芒 (Ā ěr máng)
Arnaud 阿尔诺 (Ā ěr nuò)
Arnold 阿尔诺德 (Ā ěr nuò dé)
Arsène 亚森 (Yà sēn)
Arthur 阿尔图 (Ā ěr tú)
Asier 阿西尔 (Ā xī ěr)
Assetou 阿斯图 (Ā sī tú)
Aubin 奥宾 (Aò bīn)
Aubouin 奥布昂 (Aò bù áng)
Auguste 奥古斯特 (Aò gǔ sī tè)
Augustin 奥古斯丁 (Aò gǔ sī dīng)
Aurélien 奥雷里安 (Aò léi lǐ ān)
Axel 阿克瑟尔 (Ā kè sè ěr)
Aymé 埃梅 (Aī méi)
B
Balthasar 巴尔塔萨 (Bā ěr tǎ sà)
Baptiste 巴蒂斯特 (Bā dì sī té)
Barnabé 巴尔纳贝 (Bā ěr nà bèi)
Basile 巴西勒 (Bā xī lè)
Bastian 巴斯蒂昂 (Bā sī dì áng)
Bastien 巴斯蒂安 (Bā sī dì ān)
Ben (Běn)
Benjamin 本沙明 (Běn shā míng)
Benoît 伯努瓦 (Bó nǔ wǎ)
Bernard 贝尔纳 (Bèi ěr nà)
Bernie 贝尔尼 (Bèi ěr ní)
Bertrand 贝特朗 (Bèi té lǎng)
Boris 鲍里斯 (Bào lǐ sī)
Breizhlander 布雷兹朗德 (Bù léi zī lǎng dé)
Brice 布里斯 (Bù lǐ sī)
Bruno 布鲁诺 (Bù lǔ nuò)
C
Carlos 卡洛斯 (Kǎ luò sī)
Casper 卡斯派 (Kǎ sī pài)
Cécilien 塞西利安 (Sāi xī lì ān)
Cédric 塞德里克 (Sāi dé lǐ kè)
Célestin 塞莱斯坦 (Sāi lái sī tǎn)
César 塞萨尔 (Sāi sà ěr)
Charles 夏尔 (Xià er)
Charlie 查利 (Chá lì)
Christ 基督 (Jī dū)
Christian 克里斯蒂昂 (Kè lǐ sī dì áng)
Christophe 克来斯多夫 (Kè lái sī duō fū)
Cid 熙德 (Xī dé)
Claude 克劳德 (Kè láo dé)
Claudy 克劳迪 (Kè láo dí)
Clément 克雷芒 (Kè léi máng)
Clermont 克莱蒙 (Kè lái mēng)
Clovis 克罗维斯 (Kè luó wéi sī)
Colin 科琳 (Kē lín)
Côme 科姆 (Kē mǔ)
Constantin 康斯坦丁 (Kāng sī tǎn dīng)
Corentin 科朗汀 (Kē lǎng tīng)
Cyprien 西普里安 (Xī pǔ lǐ ān)
Cyrille 西里尔 (Xī lǐ er)
D
Damien 达米恩 (Dá mǐ ēn)
Daniel 丹尼尔 (Dān ní ěr)
Danny 丹尼 (Dān ní)
David 大卫 (Dà wèi)
Denis 德尼 (Dé ní)
Didier 迪迭 (Dí dié)
Dimitri 迪米特里 (Dí mǐ té lǐ)
Ditry 迪特里 (Dí tè lǐ)
Domi 多米 (Duō mǐ)
Dominique 多米尼克 (Duō mǐ ní kè)
Donatien 多纳西恩 (Duō nà xī ēn)
E
Eddie 艾迪 (Aì dí)
Edmé 埃德米 (Aī dé mǐ)
Edmond 埃德蒙 (Aī dé mēng)
Edouard 埃德瓦 (Aī dé wǎ)
Elliot 艾略特 (Aì lüè tè)
Elouan 埃鸾 (Aī luán)
Emerick 埃默里克 (Aī mò lǐ kè)
Emile 埃米尔 (Aī mǐ er)
Emilien 埃米利安 (Aī mǐ lì ān)
Emmanuel 埃曼努埃尔 (Aī màn nǔ āi er)
Enguerrand 盎格朗 (Àng gé lǎng)
Eric 艾里克 (Aī lǐ kè)
Erwan 艾万 (Aì wàn)
Ethan 伊覃 (Yī tán)
Etienne 伊天 (Yī tiān)
Eugène 尤金 (Yóu jīn)
Eurydice 欧里底斯 (Oū lǐ dǐ sī)
Eustache 欧斯塔施 (Oū sī tǎ shī)
Evans 埃文斯 (Aī wén sī)
F
Fabien 法比安 (Fǎ bǐ ān)
Fabrice 法布里斯 (Fǎ bù lǐ sī)
Faustin 福斯坦 (Fú sī tǎn)
Felix 费利克斯 (Fèi lì kè sī)
Fernand 费尔囊 (Fèi ěr náng)
Florent 弗劳杭 (Fú láo háng)
Florian 弗洛里安 (Fú luò lǐ ān)
Francis 弗朗西斯 (Fú lǎng xī sī)
Franck 富兰克 (Fù lán kè)
François 弗朗索瓦 (Fú láng suǒ wǎ)
Frank 弗兰克 (Fú lán kè)
Fred 弗雷德 (Fú léi dé)
Frédéric 弗雷德里克 (Fú léi dé lǐ kè)
G
Gabi 加比 (Jiā bǐ)
Gabin 加宾 (Jiā bīn)
Gabriel 加布里埃尔 (Jiā bù lǐ āi er)
Gaël 盖尔 (Gài ěr)
Gaëtan 盖尔唐 (Gài ěr táng)
Gaizka 盖兹卡 (Gài zī kǎ)
Gaspard 嘉斯帕 (Jiā sī pà)
Gaston 卡斯桐 (Kǎ sī tóng)
Gatien 盖斯昂 (Gài sī áng)
Gauthier 戈蒂耶 (Gē dì yē)
Gautier 戈蒂耶 (Gē dì yē)
Gédéon 热德昂 (Rè dé áng)
Géminy 日米尼 (Rì mǐ ní)
Geoffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì)
Geoffroy 乔弗瓦 (Qiáo fú wǎ)
George 乔治 (Qiáo zhì)
Georges 乔治斯 (Qiáo zhì sī)
Gérard 杰拉尔 (Jié lā er)
Germain 日尔曼 (Rì ěr màn)
Gilbert 吉尔贝 (Jí ěr bèi)
Gilles 吉勒 (Jí lè)
Gillou 吉鲁 (Jí lǔ)
Gonzague 贡扎格 (Gòng zā gé)
Gratien 格西恩 (Gé xī ēn)
Grégoire 格雷古瓦 (Gé léi gǔ wǎ)
Gregory 格雷戈里 (Gé léi gē lǐ)
Guénolé 格诺雷 (Gé nuò léi)
Guilhem 吉兰 (Jí lán)
Guillaume 吉约姆 (Jí yāo mǔ)
Guillian 格林 (Gé lín)
Gustave 古斯塔夫 (Gǔ sī tǎ fū)
Guy (Jí)
Gwendal 古雯达尔 (Gǔ wén dá ěr)
H
Henri 亨利 (Hēng lì)
Henry 亨利 (Hēng lì)
Herbert 赫伯特 (Hè bó té)
Hervé 埃尔韦 (Aī ěr wéi)
Hippolyte 伊波利特 (Yī pò lì tè)
Honoré 奥诺瑞 (Aò nuò ruì)
Hubert 于贝尔 (Yú bèi ěr)
Hugo 雨果 (Yǔ guǒ)
Hugues 雨格 (Yǔ gé)
Hyacinthe 亚辛特 (Yà xīn tè)
I
Ilhan 伊兰 (Yī lán)
Ilyès 伊利亚思 (Yī lì yà sī)
Imanol 伊马诺 (Yī mǎ nuò)
Isaac 伊萨克 (Yī sà kè)
J
Jacob 雅各布 (Yǎ gè bù)
Jacques 雅克 (Yǎ kè)
Jarno 贾尔诺 (Jiǎ ěr nuò)
Jean (Ràng)
Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 (Ràng bā dì sī té)
Jean-Claude 让·克劳德 (Ràng kè láo dé)
Jean-François 让·弗朗索瓦 (Ràng fú lǎng suǒ wǎ)
Jean-Jacques 让·雅克 (Ràng yǎ kè)
Jean-Louis 让·路易 (Ràng lù yì)
Jean-Loup 让·卢 (Ràng lú)
Jean-Luc 让·吕克 (Ràng lǚ kè)
Jean-Marc 让·马克 (Rngmk)
Jean-Marie 让·玛丽 (Ràng mǎ lì)
Jean-Michel 让·米歇尔 (Rangmǐ xiē er)
Jean-Paul 让·保尔 (Ràng bǎo ěr)
Jean-Philippe 让·菲力浦 (Ràng fēi lì pǔ)
Jean-Pierre 让·皮埃尔 (Ràng pí āi er)
Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 (Ràng sài bā sī dì ān)
Jean-Yves 让·伊夫 (Ràng yī fū)
Jeannot 雅诺 (Yǎ nuò)
Jérémie 杰勒米 (Jié lè mǐ)
Jérome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)
Jésus 耶稣 (Yē sū)
Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)
Jocelin 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín)
Joé (Qiáo)
Joël 乔尔 (Qiáo ěr)
Joffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì)
Johan 约翰 (Yuē hàn)
Johann 乔安 (Qiáo ān)
Jonas 乔纳斯 (Qiáo nà sī)
Jonathan 乔纳唐 (Qiáo nà táng)
Jordan 乔丹 (Qiáo dān)
Joris 乔里斯 (Qiáo lǐ sī)
José 若瑟 (Ruò sè)
Joseph 约瑟夫 (Yuē sè fū)
Josselin 若瑟兰 (Ruò sè lán)
Jules 儒勒 (Rú lè)
Julien 茹里安 (Rú lǐ ān)
Junior 莒尼奥尔 (Jǔ ní ào ěr)
Justin 桔斯汀 (Jú sī tīng)
Justinien 桔斯汀尼恩 (Jú sī tīng ní ēn)
K
Karim 卡利姆 (Kǎ lì mǔ)
Kénan 克南 (Kè nán)
Kéven 凯文 (Kǎi wén)
Kilyann 吉利安 (Jí lì ān)
Kyllian 吉利安 (Jí lì ān)
L
Lambert 朗贝尔 (Lǎng bèi er)
Lancelot 郎斯洛 (Láng sī luò)
Laurent 洛杭 (Luò háng)
Lazare 拉扎尔 (Lā zhā er)
Lény 雷尼 (Léi ní)
Léo 雷欧 (Léi ōu)
Léon 莱昂 (Lái áng)
Léonard 雷奥纳尔 (Léi ào nà ěr)
Léopold 利奥波德 (Lì ào bō dé)
Lilian 利利昂 (Lì lì áng)
Lionel 利奥内尔 (Lì ào nèi er)
Lisandru 利桑德鲁 (Lì sāng dé lǔ)
Loan 罗安 (Luó ān)
Logan 露甘 (Lòu gān)
Loghan 露甘 (Lòu gān)
Lohann 罗安 (Luó ān)
Loick 罗伊克 (Luō yī kè)
Lorian 劳里昂 (Láo lǐ áng)
Lorik 罗里克 (Luó lǐ kè)
Lothaire 罗泰荷 (Luó tài hé)
Louis 路易 (Lù yì)
Louis-Philippe 路易·菲力浦 (Lù yì fēi lì pǔ)
Louka 卢卡 (Lú kǎ)
Loup (Lú)
Lubin 吕彬 (Lǚ bīn)
Luc 吕克 (Lǚ kè)
Lucas 卢卡 (Lú kǎ)
Lucien 吕西安 (Lǚ xī ān)
Ludovic 吕多维克 (Lǚ duō wéi kè)
Luka 卢卡 (Lú kǎ)
M
Maciel 马希尔 (Mǎ xī ěr)
Maël 马尔 (Mǎ ěr)
Malo 马罗 (Mǎ luó)
Manuel 曼努埃尔 (Màn nǔ āi ěr)
Marc 马克 (Mǎ kè)
Marc-Antoine 马尔康托万 (Mǎ ěr kāng tuō wàn)
Marc-Olivier 马克·奥利维耶 (Mǎ kè ào lì wéi yē)
Marceau 马尔索 (Mǎ ěr suǒ)
Marcel 马塞尔 (Mǎ sāi er)
Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu)
Marcus 马尔库斯 (Mǎ ěr kù sī)
Marius 马里乌斯 (Mǎ lǐ wū sī)
Martial 马尔西亚 (Mǎ ěr xī yà)
Martin 马丁 (Mǎ dīng)
Martine 玛婷 (Mǎ tíng)
Matéo 马特欧 (Mǎ tè ōu)
Mathias 马提亚斯 (Mǎ tí yǎ sī)
Mathieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è)
Mathis 马蒂斯 (Mǎ dì sī)
Matthieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è)
Maurice 莫利斯 (Mò lì sī)
Max 马克斯 (Mǎ kè sī)
Maxance 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)
Maxence 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)
Maxime 马克西姆 (Mǎ kè xī mǔ)
Maximilien 马克西米利恩 (Mǎ kè xī mǐ lì ēn)
Médéric 梅代里克 (Méi dài lǐ kè)
Melchior 梅尔邱 (Méi ěr qiū)
Michael 米卡尔 (Mǐ kǎ er)
Michel 米歇尔 (Mǐ xiē er)
Mickaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)
Mikaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)
Milou 米卢 (Mǐ lú)
Moïse 莫伊斯 (Mò yī sī)
Moncef 蒙塞夫 (Mēng sài fū)
N
Napoléon 拿破仑 (Ná pò lún)
Nathan 纳唐 (Nà táng)
Nazaire 纳泽尔 (Nà zé ěr)
Néo 尼欧 (Ní ōu)
Nestor 内斯特 (Nèi sī tè)
Nicodème 尼克戴姆 (Ní kè dài mǔ)
Nicolas 尼克拉 (Ní kè lā)
Noah 诺阿 (Nuò ā)
Noam 诺阿姆 (Nuò ā mǔ)
Noan 诺昂 (Nuò áng)
Noé 诺伊 (Nuò yī)
Noël 诺埃 (Nuò āi)
Nolan 诺兰 (Nuò lán)
Norbert 诺尔贝 (Nuò ěr bèi)
Normand 诺曼 (Nuò màn)
O
Octave 奥克塔夫 (Aò kè tǎ fū)
Odoric 奥多利克 (Aò duō lì kè)
Olivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)
Ollivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)
Orville 欧尔维 (Oū ěr wéi)
Oscar 奥斯卡 (Aò sī kǎ)
P
Pamphile 蒡菲 (Páng fēi)
Pascal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ er)
Patrice 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī)
Patrick 帕特里克 (Pà tè lǐ kè)
Paul 保尔 (Bǎo er)
Paul-Loup 保尔·卢 (Bǎo ěr lú)
Philippe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)
Phillipe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)
Phoenix 菲尼克斯 (Fēi ní kè sī)
Pierre 皮埃尔 (Pí āi er)
Pierre-Loup 皮埃尔·卢 (Pí āi ěr lú)
Pierrick 皮埃里克 (Pí āi lǐ kè)
Poupi 普皮 (Pǔ pí)
Q
Quentin 康汀 (Kāng tīng)
R
Raphaël 拉斐尔 (Lā fēi er)
Raymond 雷蒙 (Léi mēng)
Réchard 瑞沙尔 (Ruì shā ěr)
Régis 雷吉斯 (Léi jí sī)
Réjean 海让 (Hǎi ràng)
Rémi 雷米 (Léi mǐ)
Rémy 雷米 (Léi mǐ)
Rénald 雷纳德 (Léi nà dé)
Renan 赫农 (Hè nóng)
René 勒内 (Lè nèi)
Reynald 雷纳尔德 (Léi nà ěr dé)
Richard 理查 (Lǐ chá)
Riton 利桐 (Lì tóng)
Robert 罗贝尔 (Luō bèi er)
Robin 罗宾 (Luō bīn)
Rodolphe 罗多尔夫 (Luó duō ěr fū)
Roger 罗杰 (Luó jié)
Roland 豪朗 (Háo lǎng)
Romain 罗曼 (Luō màn)
Roman 罗曼 (Luō màn)
Romaric 罗马里克 (Luó mǎ lǐ kè)
Roméo 罗密欧 (Luō mì ōu)
Romuald 罗穆阿德 (Luō mù ā dé)
Rudolph 胡多尔夫 (Hú duō ěr fū)
Rudy 鲁迪 (Lǔ dí)
S
Sacha 萨沙 (Sà shā)
Sam 山姆 (Shān mǔ)
Samuel 萨谬尔 (Sà mù er)
Sauveur 苏维尔 (Sū wéi ěr)
Seb 塞巴 (Sài bā)
Sébastien 塞巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)
Serge 塞尔日 (Sāi ěr rì)
Simon 西蒙 (Xī mēng)
Soizic 斯瓦兹克 (Sī wǎ zī kè)
Soleil 苏蕾 (Sū lěi)
Stanislas 斯坦尼斯拉斯 (Sī tǎn ní sī lā sī)
Stéphane 斯蒂芬 (Sī dì fēn)
Sylvain 西拉维 (Xī lā wéi)
Sylvestre 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè)
T
Tanguy 唐吉 (Táng jí)
Téo 泰欧 (Tài ōu)
Tevaite 特瓦伊特 (Tè wǎ yī tè)
Théo 特奥 (Té ào)
Théodore 泰奥多尔 (Tài ào duō er)
Théodule 特奥督勒 (Té ào dū lè)
Théophile 泰奥菲 (Tài ào fēi)
thibault 蒂伯 (Dì bó)
Thibaut 蒂伯 (Dì bó)
Thierry 蒂埃里 (Dì āi lǐ)
Thomas 托马 (Tuō mǎ)
Tidian 逖迪昂 (Tì dí áng)
Timeo 蒂梅欧 (Dì méi ōu)
Timothée 蒂莫泰 (Dì mò tài)
Tintin 丁丁 (Dīng dīng)
Tom 汤姆 (Tāng mǔ)
Toni 托尼 (Tuō nī)
Trésor 特雷索尔 (Tè léi suǒ ěr)
Tristan 特里斯坦 (Tè lǐ sī tàn)
Tugdual 图格杜阿勒 (Tú gé dù ā lè)
Tylou 缇鲁 (Tí lǔ)
U
Ugo 雨果 (Yǔ guǒ)
Ulysse 尤利西斯 (Yóu lì xī sī)
V
Valentin 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)
Valère 瓦雷尔 (Wǎ léi ěr)
Valéry 瓦雷里 (Wǎ léi lǐ)
Vianney 维雅内 (Wéi yǎ nèi)
Victor 维克多 (Wéi kè duō)
Vincent 樊尚 (Fán shàng)
Virgile 维吉尔 (Wéi jí ěr)
Vivien 维维恩 (Wéi wéi ēn)
W
Walter 瓦勒特 (Wǎ lè tè)
Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā)
Wilfrid 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)
Wilfried 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)
William 威廉 (Wēi lián)
Willy 维利 (Wéi lì)
X
Xavier 柴维耶 (Chái wéi yē)
Y
Yanis 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yaniss 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yann 雅恩 (Yǎ ēn)
Yann 雅恩 (Yǎ ēn)
Yannick 雅尼克 (Yǎ ní kè)
Yannis 亚尼斯 (Yà ní sī)
Yoann 约安 (Yāo ān)
Yohan 尤安 (Yóu ān)
Yohann 尤安 (Yóu ān)
Youri 由梨 (Yóu lí)
Yvan 伊万 (Yī wàn)
Yves 伊夫 (Yī fū)
Yvon 伊冯 (Yī féng)
Z
Zéphyr 泽飞尔 (Zé fēi ěr)

Liste de prénoms

Calligraphie de votre prénom!
Une fois votre prénom chinois choisi, faîtes le calligraphier sur une peinture traditionnelle chinoise grace à notre Atelier de Peinture Chinoise.
Exemple : Aurélien 奥雷里安.

Calligraphie Chinoise
Crééz une peinture chinoise personnalisée avec la calligraphie de votre nom chinois!
Gratuit et en ligne
Calligraphier un mot ou un texte en chinois, choisir la taille, le style, l'orientation, caractères simplifiés ou traditionnels.
Ressources Chine Nouvelle
Traduction chinoise de noms de personnalités (politiques, sportifs, monde du spectacle, etc.).

 
Plan du Site

Page served in 0.061s