dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Traditionnel
Radical
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86CYNN
 • Wubi 98CGYN
 • CangjieNMISM
 • Bishun5514513541541
 • Sijiao73127
 • UnicodeU+9A9F
骟 (騸) shàn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 割去牲畜的睾丸或卵巢:~马。~猪。
Verbe
 1. 去势[castrate]
 2. 割去马的睾丸。如:骟马(去过势的马)
 3. 割去其他动物的睾丸。如:骟割(阉割);骟猫(去过势的的猫);骟匠(从事骟割工作的工匠)
 
Plan du Site

Page served in 0.062s