dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(14 traits)
Traditionnel
Radical
(+11 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiQNJC
 • CangjieNVAWE
 • Bishun35525112522154
 • Sijiao26747
 • UnicodeU+9992
馒 (饅) mán
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~头〕a.一种用发面蒸成的食品,圆形或长方形,无馅;b.方言,指包子(“头”均读轻声)。
 • 馒首 ( 饅首 ) mán shǒu
  [steamed bun] 馒头
 • 馒头 ( 饅頭 ) mán tou
  [steamed bun] 一种用面粉发酵蒸成的食品,形圆而隆起。本有馅,后北方称无馅的为馒头,有馅的为包子
 
Plan du Site

Page served in 0.06s