dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(邑)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86QDCB
 • Wubi 98RDCB
 • CangjieKINL
 • Bishun34135452
 • Sijiao47727
 • UnicodeU+90C4
郄 (郄) qiè
 • Sens général
◎ 姓。
郄 (郄)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 古同“郤”,姓。
Nom
 1. (同“郤”。也作“隙”)
 2. 空隙;裂缝 [crack]
  郄,同隙。——《正字通》
  刺郄中大脉,令人仆,脱色。——《素问》
 3. 古地名 [Xi,a fief]
  郤,地名。晋大夫 叔虎邑。或作郄。——《集韵》
 
Plan du Site

Page served in 0.061s