dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(8 traits)
Radical
(邑)
(+6 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiWGKB
 • CangjieORNL
 • Bishun34125152
 • Sijiao87627
 • UnicodeU+90C3
郃 (郃)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~阳〕地名,在中国陕西省。现作“合阳”。
Nom
 1. 郃阳,旧县名 [Heyang county]。在陕西省中部。也作“合阳”
  郃,左冯翊郃阳县。《诗》曰:“在郃之阳。”——《说文》。 段玉裁注:“二《志》同。 应劭曰:‘在 郃水之阳也。’”
 2. 水名 [Heshui River]
  去城十五里,水即郃水也。——《水经注》
 3. 姓。北魏大莫干氏,后改为郃氏
 
Plan du Site

Page served in 0.06s