dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(6 traits)
Radical
(邑)
(+4 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiGABH
 • CangjieMTNL
 • Bishun113252
 • Sijiao17427
 • UnicodeU+90A2
邢 (邢) xíng
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 姓。
Nom
 1. 古国名 [Xing state]。姬姓。公元前11世纪周公之子所封的诸侯国。在今河北省邢台市境。公元前662年,齐桓公曾迁邢于夷仪(今山东省聊城西南)。公元前635年为卫所灭
 • 邢台 Xíng tái
  [Xingtai] 河北省地级市。位于河北南部,太行山麓,面积138平方公里。工业迅速发展的城市
 
Plan du Site

Page served in 0.056s