dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(辵)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiMDMP
 • CangjieYUMB
 • Bishun252132522454
 • Sijiao32302
 • UnicodeU+9044
遄 (遄) chuán
 • Sens général
 • Définitions
◎ 往来频繁。
◎ 快,迅速:~往。~返。~飞。~疾。~归。
Adjectif
 1. (形声。从辵,耑( duān)声。本义:快,疾速) 同本义 [quickly]
  遄,速也。——《尔雅》
  已事遄往。——《易·损卦》
  胡不遄死?——《诗·鄘风·相鼠》
  乱庶遄沮。——《左传·宣公十七年》
 2. 又如:遄归(速归);遄飞(迅急飞扬);遄急(急速)
 
Plan du Site

Page served in 0.056s