dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Traditionnel
Radical
(+9 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiYYNA
 • CangjieIVISB
 • Bishun45451325122
 • Sijiao33727
 • UnicodeU+8C1D
谝 (諞) piǎn
 • Sens général
 • Définitions
◎ 花言巧语。
◎ 显示,夸耀:~能。他又~上了。
Verbe
 1. 花言巧语 [give sweet words]
  谝,便巧言也。——《说文》
  惟截截善谝言。——《书·泰誓》
  友谝佞。——《论语》
 2. 〈方〉∶炫耀、夸耀或骄傲地显示 [show off]。如:谝能
 3. 欺骗;诈骗 [cheat]
  指山盟是谝,则不如剪发然香竟儿远。——元· 汤氏《赠王观音奴》
 
Plan du Site

Page served in 0.056s