dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(24 traits)
Radical
(艸)
(+21 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAGKO
  • CangjieTMBF
  • Bishun122125125431232511154444
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+8649
虉 (虉)
  • Sens général
  • Mots
◎ 盘龙参,古称“绶草”。
  • 虉草 yì cǎo
    [ribbon grass] 一种多年生草本植物,叶子条形,圆锥花序。嫩时可作饲料,秆可用来纺织器物。也叫“虉”
 
Plan du Site

Page served in 0.062s