dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(20 traits)
Radical
(艸)
(+17 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAMMV
  • CangjieTBCV
  • Bishun12225111342511134531
  • Sijiao44404
  • UnicodeU+8621
蘡 (蘡) yīng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~薁〕野葡萄,如“六月食郁及~~。”
  • 蘡薁 yīng yù
    [astrictive grape;Thonberg grape] 落叶藤本植物,枝条细长有棱角,叶子阔卵形,有三到五个深裂,圆锥花序,浆果黑紫色,可以酿酒。茎的纤维可以做绳索
 
Plan du Site

Page served in 0.063s