dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(20 traits)
Radical
(艸)
(+17 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAYKE
  • CangjieTYRV
  • Bishun12241251251112213534
  • Sijiao44732
  • UnicodeU+8618
蘘 (蘘) ráng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~荷〕多年生草本植物,根茎圆柱形,叶互生,椭圆状披针形。茎与叶可制纤维,根入药。
  • 蘘荷 ráng hé
    [mioga ginger] 一种多年生草本植物( Zingiber mioga ),原产中国,高二三尺,开白色或淡黄色大花,结蒴果,茎与叶可制纤维,根入药
 
Plan du Site

Page served in 0.057s