dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(19 traits)
Radical
(艸)
(+16 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86ATQH
 • Wubi 98ATQS
 • CangjieTHON
 • Bishun1223323525121134112
 • Sijiao44221
 • UnicodeU+8605
蘅 (蘅) héng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~芜〕古书上说的一种香草。
◎ 〔杜~〕多年生草本植物,野生在山地,开紫色小花。根茎可入药。亦作“杜衡”。
Nom
 1. 杜衡( Asarum forbesii )的简称。又名苦叶细辛,南细辛。古称香草 [forbes wild ginger]。马兜铃科。多年生草本。花被筒钟状,暗紫色。全草入药,并可提取芳香油
  蘅,杜蘅,香草。——《玉篇》
 
Plan du Site

Page served in 0.058s