dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(17 traits)
Radical
(艸)
(+14 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAQMT
  • CangjieTNBE
  • Bishun12235253425111354
  • Sijiao44407
  • UnicodeU+85D1
藑 (藑) qióng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~茅〕古书上说的一种草,开红花,可入药。
  • 藑茅 qióng máo
    [rhodium] 即旋花。一种多年生的蔓草。地下茎可蒸食,有甘味,今用来酿酒和入药
 
Plan du Site

Page served in 0.063s