dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(17 traits)
Radical
(艸)
(+14 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiATYA
  • CangjieTHDB
  • Bishun12231234451325122
  • Sijiao44927
  • UnicodeU+85CA
藊 (藊) biǎn
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~豆〕同“扁豆”,荚果扁平,微弯,种子白色或紫黑色,可作蔬菜,亦可入药。
  • 藊豆 biǎn dòu
    [hyacinth bean] 同“扁豆”
 
Plan du Site

Page served in 0.052s