dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(艸)
(+13 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAGQG
  • CangjieTMNM
  • Bishun1221354211121111
  • Sijiao44211
  • UnicodeU+85A4
薤 (薤) xiè
  • Sens général
  • Définitions
◎ 〔~露〕古代挽歌名。
◎ 多年生草本植物,地下有鳞茎,鳞茎和嫩叶可食。
Nom
  1. 一种蔬菜类植物,名为亚实基隆葱 [scallion]它形成粗的基部,由于病害或昆虫袭击或不利的环境条件而没有正常的球茎
    又不食酸薤野菜。——《宛如钓》
 
Plan du Site

Page served in 0.053s