dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(16 traits)
Radical
(艸)
(+13 traits)
Méthodes d'entrée
  • WubiAYXY
  • CangjieTYVG
  • Bishun1224155332411121
  • Sijiao44215
  • UnicodeU+8579
蕹 (蕹) wèng
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~菜〕一年生草本植物,茎蔓生,中空,叶子长圆或心脏形,叶柄长,嫩茎、叶可做蔬菜。俗称“空心菜”。
  • 蕹菜 wèng cài
    [water spinach] 一年生草本植物。茎蔓生,中空,叶卵圆形或心脏形,叶柄长,花粉红色或白色,漏斗状,结蒴果,卵形。嫩茎叶可做蔬菜。也叫“空心菜”
 
Plan du Site

Page served in 0.062s