dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(艸)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAUKB
 • CangjieTYRL
 • Bishun1224143125152
 • Sijiao44627
 • UnicodeU+8500
蔀 (蔀)
 • Sens général
 • Définitions
◎ 搭棚用的席:“丰其~,日中见斗。”
◎ 古历法的计算单位,十九年为一章,四章为一蔀。
Nom
 1. 覆盖于棚架上以遮蔽阳光的草席 [straw mat]
  丰其蔀。——《易·丰》
 2. 又如:蔀屋(草席盖顶之屋。泛指贫家幽暗简陋之屋);蔀家(谓大其屋而家设棚席)
 3. 古历法名词 [calendar]。我国汉初所传六种古代历法,以十九年为章,章有七闰,四章为蔀,二十蔀为纪,六十蔀为元
 
Plan du Site

Page served in 0.057s