dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(艸)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86AEPU
  • Wubi 98AGEP
  • CangjieTYMO
  • Bishun1221353334454
  • Sijiao44303
  • UnicodeU+84EB
蓫 (蓫) zhú
  • Sens général
◎ 〔~薚〕即“商陆”,多年生草本植物,根入药。
◎ 羊蹄菜,一种草本植物,根可入药:“言采其~。”
 
Plan du Site

Page served in 0.05s