dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiATLX
  • CangjieTHWP
  • Bishun1223253411535
  • Sijiao44712
  • UnicodeU+84D6
蓖 (蓖)
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~麻〕一年生或多年生草本植物,种子称“蓖麻子”,可榨油,医药上用做轻泻剂,工业上用做润滑油等。亦称“大麻子”。
  • 蓖麻 bì má
    [castor-oil plant] 一年生或多年生草本植物,叶大、掌状,蒴果有刺叫蓖麻子,能产生蓖麻油
 
Plan du Site

Page served in 0.056s