dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(艸)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAMEF
  • CangjieTBBB
  • Bishun122255452511
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+84C7
蓇 (蓇)
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~葖〕a.果实的一种类型,如芍药、八角茴香的果实;b.骨朵儿。
  • 蓇葖 gū tū
    [follicle;flower bud] 果实的一种,由一个心皮构成,子房只有一个室,成熟时,果皮仅在一面裂开,如芍药、八角的果实
 
Plan du Site

Page served in 0.059s