dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(13 traits)
Radical
(艸)
(+10 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86AUVO
  • Wubi 98AUVW
  • CangjieTTXC
  • Bishun1224315112234
  • Sijiao44237
  • UnicodeU+84B9
蒹 (蒹) jiān
  • Sens général
  • Définitions
◎ 没有长穗的芦苇:~葭倚玉树(喻两人的品貌极不相称)。
Nom
  1. 初生的芦苇? [earless reed]。如:蒹葭(蒹:未曾秀穗的芦荻;葭:初生的芦苇。两者都是常见的贱值水草);蒹葭倚玉(因为芦苇与玉树贵贱悬殊,后用以比喻人与人对比不相称)
 
Plan du Site

Page served in 0.059s