dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(艸)
(+9 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86ATVH
 • Wubi 98ATVG
 • CangjieTHOQ
 • Bishun122332511112
 • Sijiao44257
 • UnicodeU+844E
葎 (葎)
 • Sens général
 • Mots
◎ 一种蔓生草,茎上布满短刺,可入药。
 • 葎草 lǜ cǎo
  [Japanese hop] 植物名。俗称“拉拉藤”。一种一年生或多年生蔓生草本植物,茎蔓生,密生短刺,叶子对生,掌状分裂,花淡绿色,果穗略作球形。果实可以入药,是健胃剂
 
Plan du Site

Page served in 0.013s