dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(12 traits)
Radical
(艸)
(+9 traits)
Méthodes d'entrée
 • WubiAYNA
 • CangjieTHSB
 • Bishun122451325122
 • Sijiao44227
 • UnicodeU+8439
萹 (萹) biān
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~蓄〕又名“扁竹”,一种药草。
 1. 另见 biǎn
 • 萹蓄 biān xù
  [knotgrass;pinkweed] 一年生草本植物,又名萹竹。多生郊野道旁。叶狭长似竹,初夏于节间开淡红色或白色小花,入秋结子,嫩叶可入药
萹 (萹) biǎn
 • Sens général
 • Mots
另见 biān
 • 萹豆 biǎn dòu
  见“扁豆”
 
Plan du Site

Page served in 0.06s