dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86ADWH
 • Wubi 98ADWG
 • CangjieTQKQ
 • Bishun12211134112
 • Sijiao44508
 • UnicodeU+83F6
菶 (菶) běng
 • Sens général
 • Définitions
◎ 〔~~〕草木茂盛的样子。
◎ 姓。
Adjectif
 1. 草盛的样子 [luxuriant]
  菶,草盛。——《说文》
  菶菶萋萋。——《诗·大雅·卷阿》
 2. 又如:菶茸(茂密的样子);菶菶(菶萋。草木茂盛的样子)
 
Plan du Site

Page served in 0.057s