dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAMUN
  • CangjieTBTV
  • Bishun12225431415
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+83F5
菵 (菵) wǎng
  • Sens général
  • Définitions
◎ 〔~草〕一种生在田里的草,可作饲料。亦称“水稗子”。
  1. “菵草”( wǎngcǎo):别称菵米、水稗子。一年生草本植物。夏秋开花,多生于水边潮湿处。全草和果实可作饲料
    三衣濡菵露,一菵飞烟空。——刘禹钖《送僧方及南谒柳员外》
 
Plan du Site

Page served in 0.058s