dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiAPDF
 • CangjieTJMR
 • Bishun12244513251
 • Sijiao44602
 • UnicodeU+83EA
菪 (菪) dàng
 • Sens général
 • Définitions
 • Vocabulaire
◎ 〔莨~〕见“莨1”。
 1. ——见“莨菪”( làngdàng)
 • 莨菪 làng dàng
  [black henbane] 即“天仙子”。一种多年生草本植物( Hyoscyamus niger ),开黄褐色微紫的花、有毒,根可提制莨菪碱,医药上用作扩瞳、镇痉、节制分泌等
 
Plan du Site

Page served in 0.061s