dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • WubiABIB
 • CangjieTNUE
 • Bishun12252413452
 • Sijiao44772
 • UnicodeU+83E1
菡 (菡) hàn
 • Sens général
 • Définitions
 • Mots
◎ 〔~萏〕荷花的别称,如“九龙吐水浴身胎,八部神光曜殿台,希奇瑞相头中现,~~莲花足下开。”
 1. 。本义:荷花) 同本义 [lotus bloom]
  迨至菡萏成花。——明· 李渔《闲情偶寄·种植部》
 • 菡萏 hàn dàn
  [lotus bloom (flower)] 古人称未开的荷花为菡萏,即花苞
 
Plan du Site

Page served in 0.013s