dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(11 traits)
Radical
(艸)
(+8 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
 • Wubi 86ARDC
 • Wubi 98ARDY
 • CangjieTQIK
 • Bishun12212113544
 • Sijiao44547
 • UnicodeU+83DD
菝 (菝)
 • Sens général
 • Mots
◎ 〔~葜〕多年生草本植物,木质,茎高一米到两米,有刺而外曲,花黄绿色,橘红色浆果,像豆,地下根茎入药。
 • 菝葜 bá qiā
  [China root greenbrier] 一种藤本植物,俗称金刚刺、金刚藤
 
Plan du Site

Page served in 0.052s