dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Traditionnel
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • Wubi 86AQTN
  • Wubi 98AQTY
  • CangjieTKHU
  • Bishun1223531354
  • Sijiao44212
  • UnicodeU+83B8
莸 (蕕) yóu
  • Sens général
  • Définitions
◎ 古书上指一种有臭味的草:薰~。
◎ 落叶小灌木,叶子卵形或披针形,花淡蓝色,蒴果成熟后分裂成四个小坚果。供观赏,全株可入药。
Nom
  1. 莸属(Caryopteris)植物的泛称 [bluebeard]。如:三花莸;蒙古莸
 
Plan du Site

Page served in 0.058s