dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(10 traits)
Traditionnel
Radical
(+7 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAKMW
  • CangjieTROB
  • Bishun1222512534
  • Sijiao44227
  • UnicodeU+83B4
莴 (萵)
  • Sens général
  • Mots
◎ 〔~苣〕一年生或二年生草本植物,茎和嫩叶都是普通的蔬菜。分叶用和茎用两种,叶用的亦称“生菜”;茎用的亦称“莴笋”。
◎ (萵)
  • 莴苣 ( 萵苣 ) wō jù
    [lettuce] 莴苣属( Lactaea )二年生草本植物,是一种普通的蔬菜,叶长形,花黄色,茎和嫩叶都可吃
 
Plan du Site

Page served in 0.055s