dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Caractère
(9 traits)
Radical
(艸)
(+6 traits)
Pinyin
Méthodes d'entrée
  • WubiAQJF
  • CangjieTPA
  • Bishun122352511
  • Sijiao44627
  • UnicodeU+8340
荀 (荀) xún
  • Sens général
  • Définitions
◎ 传说中的一种香草。
◎ 姓。
Nom
  1. (形声。从艸,旬声。本义:传说中的草名)
  2. 古代传说中的一种草 [a grass]。如:荀草(传说中的香草。据说服之可以美容色)
 
Plan du Site

Page served in 0.065s